Aktualności

Strona 309 z 384

INTERWENCJA OBPON.ORG DO MINISTRA JAROSŁAWA DUDY w sprawie niepokojącego spadku liczby pracodawców osób niepełnosprawnych zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku pracy oraz widocznej tendencji spadkowej zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 1 kwartale 2011 roku w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji z dnia 29.10.2010 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2011 roku WYJAŚNIENIE BON Z DNIA 31.05.2011 r.

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG interweniuje do Pana Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie zauważalnego i niepokojącego spadku liczby pracodawców osób niepełnosprawnych zarówno na chronionym, jak i otwartym rynku...

PISMO OBPON.ORG DO NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI: PROŚBA O WSZCZĘCIE KONTROLI, MAJĄCEJ NA CELU ZBADANIE LEGALNOŚCI WSTRZYMYWANIA PRZEZ PFRON ZWROTU PRACODAWCOM WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ODPOWIEDŹ NIK Z DNIA 03.02.2011 r. W SPRAWIE WSZCZĘCIA KONTROLI. ODPOWIEDŹ NIK Z DNIA 08.06.2011 R. W SPRAWIE WYNIKÓW KONTROLI

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych w dniu 11.01.2011 roku zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli  o wszczęcie kontroli, mającej na celu zbadanie legalności wstrzymywania przez PFRON zwrotu...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO PFRON: czy pracodawcy mający status zpchr muszą do PFRON co miesiąc wysyłać druk o nazwie INF-1 oraz roczny INF-2 ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 08.06.2011 R.

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG skierowała w dniu 02.06.2011 roku zapytanie do PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH nastepującej treści:   W związku z docierającymi do nas sygnałami od pracodawców, którzy dostają od Funduszu różne...

KOMUNIKAT OBPON.ORG Z DNIA 6 CZERWCA 2011 ROKU: SKIEROWANIE PRZEZ OBPON.ORG DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WNIOSKU O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ UCHWALONEJ 29 PAŹDZIERNIKA 2010 r. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz.U. z 2010 r., nr 226, poz. 1475)

     ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG INFORMUJE, ŻE KIERUJE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z KONSTYTUCJĄ NASTEPUJĄCYCH PRZEPISÓW USTAWY O REHABILITACJI (...) Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU:1.  Art. 1 pkt 10...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.