Interpretacje i orzecznictwo

Strona 4 z 230

SN: Zgoda na inny etat, dyscyplinarka za czyn ciągły

Firma może umownie zobowiązać pracownika do przekazywania informacji o podjęciu dodatkowego zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie. Brak dopełnienia tego wymogu uzasadnia wypowiedzenie umowy. Tak wynika z jednego z 10 najważniejszych – zdaniem Kancelarii Raczkowski Paruch – ubiegłorocznych wyroków Sądu...

SN: Prowizja del credere ważna tylko z ekstra wynagrodzeniem

Paweł K. był zatrudniony w spółce D. na podstawie umowy agencyjnej. Pośredniczył w zawieraniu z klientami umów leasingu, za co otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne. W jego własnej umowie znajdowała się klauzula, zgodnie z którą spółka miała prawo żądać od niego zwrotu całej prowizji w razie...

SN: Kiedy powstanie stosunek pracy

Spełnienie warunków formalnych zatrudnienia, takich jak sporządzenie umowy o pracę, prowadzenie akt osobowych czy zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia, nie jest wystarczające do uznania, że doszło do powstania stosunku pracy. Aby taki stosunek powstał, istotne jest by zatrudnienie spełniało cechy, o...