Opracowania OBPON

Strona 2 z 62

Opracowanie OBPON: Kodeksowe przerwy w pracy

  W przepisach prawa pracy przewidzianych jest kilka rodzajów przerw w pracy. Najczęściej stosowane to: 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy i 60-minutowa przerwa, której nie wlicza się do czasu pracy. Poza wymienionymi dochodzą jeszcze 5-minutowe przerwy dla pracowników wykonujących pracę na...

Opracowanie OBPON: Zanim zniesiemy ubezwłasnowolnienie...

  Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami niedawno zalecił Polsce rezygnację z instytucji ubezwłasnowolnienia na rzecz systemu wspieranego podejmowania decyzji. Jednym z powodów takiego zalecenia jest potencjalnie zbyt wielkie pole do nadużyć ze strony opiekuna...

Opracowanie OBPON: Większe podwyżki przy nowym wzorze waloryzacji

  O co najmniej 70 zł wzrosną najniższe świadczenia ZUS – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Tak wynika z nowego wzoru waloryzacji emerytur i rent, który postanowił zastosować rząd. Będzie to zarazem kosztować państwo więcej niż przy użyciu zasad obowiązujących dotychczas, aczkolwiek na razie jeszcze...

Opracowanie OBPON: Kadry utoną w papierach

  Obecnie firmy przechowują dokumenty związane z czasem pracy pracowników przez trzy lata, ale nowe przepisy wydłużą ten okres aż do pełnej dekady. Co więcej, akta te będą musiały być dużo bardziej precyzyjne.

Opracowanie OBPON: Teleturnieje nie dla niepełnosprawnych

  „Jeden z dziesięciu” i „Koło Fortuny” to teleturnieje, które cieszą się dużą popularnością. Niestety nie każdy może brać w nich udział. Duży kłopot z tym, jak się okazuje, mają osoby niepełnosprawne.

Opracowanie OBPON: Ostatnia chwila na zaległy urlop

  Tylko do końca września można wysłać pracownika na zeszłoroczny urlop bez poniesienia za to konsekwencji – przypomina portal pulshr.pl. Przypomnieć to warto tym bardziej, że nie każdy pracodawca o tym pamięta.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.