Opracowania OBPON

Strona 3 z 62

Komunikat OBPON.ORG: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Senacie w dniu 26.09.2018 przyjęła bez żadnych poprawek, nowelizację ustawy o rehabilitacji w zakresie przywrócenia na orzeczeniu kodu 02-P.

USTAWA z dnia 13 września 2018 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków...

Opracowanie OBPON: Kontrola ZUS na telefon

  Dziura w funduszu chorobowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest na tyle spora, że podmiot szuka skuteczniejszych możliwości kontroli zwolnień lekarskich. Już od stycznia organ rentowy będzie mógł zainteresowaną osobę wezwać na kontrolę telefonicznie bądź mailowo – pisze „Dziennik Gazeta...

Opracowanie OBPON: Zmiany w pośredniakach przełożone

  Choć jeszcze niedawno wiceminister pracy przekonywał, że działania w sprawie ustawy o rynku pracy idą pełną parą, aby mogły wejść w życie z początkiem przyszłego roku, teraz wiemy, że nie ma na to najmniejszych szans – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Opracowanie OBPON: Kierowca może być niesłyszący

  Choć mówiło się o tym od lat, teraz – po przyjęciu ustawy – wykonano kolejny krok, by pomysł wcielić w życie. „Rzeczpospolita” oraz „Dziennik Gazeta Prawna” informują o projekcie ministerialnego rozporządzenia, dzięki któremu całkowita lub częściowa utrata słuchu nie będzie przeciwwskazaniem do...

Opracowanie OBPON: Chorobowe coraz bardziej popularne i kosztowne dla ZUS-u

  Rynek pracownika sprawił, że ci nie boją się o swoje miejsce w pracy w przypadku nieobecności z powodu choroby i w zeszłym roku na zwolnieniach lekarskich spędzili łącznie 246 mln dni. Problem w tym, że o swoje finanse boi się ZUS, dlatego chce on uszczelnić system, czemu mają pomóc e-zwolnienia...

Opracowanie OBPON: System Obsługi Wsparcia zaczyna działać

  Dla jednych osób z niepełnosprawnościami to prawdziwy przełom i powód do świętowania. Dla innych to coś, co już dawno powinno istnieć. Jeszcze inni niepełnosprawni uznają to za rzecz zupełnie bez znaczenia. Faktem jednak jest, że nigdy wcześniej w Polsce nie można było tak łatwo wystąpić o...

Opracowanie OBPON: Długi wobec ZUS-u mają pierwszeństwo

  Taki smutny wniosek może wysnuć pewien niepełnosprawny rencista, którego historię przytacza „Dziennik Gazeta Prawna”. Ponieważ uiszcza czynsz za mieszkanie i płaci alimenty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie umorzy mu należności z tytułu niezapłaconych odsetek od składek, co dodatkowo...

Opracowanie OBPON: Statusu bezrobotnego można się zrzec

 

Tak przynajmniej orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – informuje portal pulshr.pl powołując się na „Dziennik Gazetę Prawną”. Opisuje on sprawę pewnego Ślązaka, który musiał się zmierzyć z wojewodą, które miał zupełnie inne zdanie na powyższy temat....

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.