Opracowania OBPON

Strona 3 z 56

Opracowanie OBPON: Reforma rynku pracy i tak wejdzie w życie

Pracodawcy mają sporo wątpliwości co do przedstawionego im projektu ustawy o rynku pracy. Domagają się wydłużenia konsultacji społecznych, aby ulepszyć ten akt prawny. Sęk w tym, że rząd takiego wydłużenia nie chce. A jak donosi „Rzeczpospolita”, wolą władzy jest przeforsowanie projektu nawet...

Opracowanie OBPON: NBP za rentą dożywotnią

Narodowy Bank Polski negatywnie wypowiedział się na temat projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PKK). Jednocześnie postuluje wprowadzenie renty dożywotniej.

Opracowanie OBPON: Rząd spieszy się po wyroku Trybunału w sprawie kodu 02-P

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, za sprawą którego nie można już wpisywać do orzeczeń o stopniu niepełnosprawności kodu 02-P, oznaczającego choroby psychiczne, wprowadził ogromne zamieszanie w firmach zatrudniających osoby z takimi schorzeniami. Rząd więc postanowił zadziałać i podjął już w tym...

Opracowanie OBPON: Centra Umorzeń rozpatrzą wnioski

Identyczne traktowanie bez względu na miejsce prowadzenia działalności i ograniczenie ryzyka nadużyć podczas rozpatrywania wniosków to zdaniem przedsiębiorców główne zalety wprowadzenia centrów umorzeń. W tych placówkach będą rozpatrywane wnioski firm, które popadły w kłopoty finansowe i nie mogą...

Opracowanie OBPON: Rehabilitację należy poszerzyć

Wiosenny protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie jak żadna inna okoliczność w ostatnich latach ujawnił ogrom zaniedbań w zakresie polityki państwa polskiego wobec swoich obywateli z niepełnosprawnościami. Przy czym trzeba jasno stwierdzić, że zaniedbania mają postać nie tylko niskich...

Opracowanie OBPON: Oczywista oczywistość skutków reformy emerytalnej

Jak w dzień jest jasno, a w nocy zimno, tak oczywistość stanowi fakt, że pracując dłużej wypracowuje się emeryturę wyższą, zaś pracując krócej – niższą. Teraz jednak jesteśmy bogatsi o uzasadnienie tej kwestii danymi statystycznymi, o czym pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Opracowanie OBPON: Ponowne zatrudnienie warunkiem ponownego przeliczenia emerytury

Ponowne przeliczenie emerytury możliwe jest tylko wówczas, gdy emeryt ponownie się zatrudni lub podejmie inną działalność zarobkową i kiedy od nowych przychodów odprowadzone będą składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Powołuje się przy tym na niedawną...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.