Opracowania OBPON

Strona 52 z 77

Opracowanie OBPON: Projekt rozporządzenia w sprawie rozliczania składek ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zaprezentowało projekt rozporządzenia projekt rozporządzenia w sprawie rozliczania składek ZUS. Jest to związane z przyjętą ustawą, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli jednym przelewem opłacić wszystkie należne składki do Zakładu.

Opracowanie OBPON: Kosztowna pomyłka ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał do 19 mln Polaków listy z oszacowaną wysokością przyszłej emerytury. Jak się okazuje, wkradł się błąd, gdyż ZUS nie uwzględnił tego, że od 1 października br. obniżony zostaje wiek emerytalny.

Opracowanie OBPON: Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma ustawowy obowiązek utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 283 § 1 kodeksu pracy niedopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem co pociąga za sobą ryzyko poniesienia przez pracodawcę kary grzywny.

Opracowanie OBPON: Świadczenia z FUS przyznawane w drodze wyjątku

Artykuł 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  pozwala na uzyskanie w drodze wyjątku świadczenia odpowiadającego świadczeniu na zasadach szczególnych. Należność ta ma charakter wyjątkowy z dwóch powodów- finansowana jest z budżetu państwa i nie ma charakteru...

Opracowanie OBPON: System pracy weekendowej

System pracy weekendowej polega na świadczeniu pracy w wyraźnie określone przez ustawodawcę dni tygodnia. Pracownik może wykonywać pracę jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta (w myśl ustawy o dniach wolnych od pracy). Pracownik objęty tym systemem pracy nie może pracować w inne dni tygodnia.

Mały ZUS dla małych firm jednak w przyszłym roku? Są różne koncepcje

Mimo negatywnej opinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk  ma nadzieję, że tzw. mały ZUS dla małych firm może wejść w życie już w przyszłym roku. Sam Zakład widzi jeszcze inne wyjście, które może stać się kompromisowym rozwiązaniem...

Opracowanie OBPON: Choroba zawodowa jako pojęcie prawne

Artykuł 2351 Kodeksu pracy stanowi, że za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.