Opracowania OBPON

Strona 52 z 66

OPRACOWANIE OBPON: WZÓR ZAŻALENIA DO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE PRZEKROCZENIA PRZEZ PFRON USTAWOWO OKREŚLONEGO TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY (w przypadku gdy PFRON nie wypłacił należnego dofinansowania ani nie wydał ewentualnej decyzji o odmowie jego wypłaty)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych przedstawia: WZÓR ZAŻALENIA DO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W SPRAWIE PRZEKROCZENIA PRZEZ PFRON USTAWOWO OKREŚLONEGO TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY  (w...

OPINIA PRAWNA OBPON.ORG: BRAK PODSTAW PRAWNYCH DO ODMOWY WYPŁATY DOFINANSOWANIA dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne w wypadku, gdy analiza przedsiębiorstwa dokonana przy wykorzystaniu wskaźnika Atmana wykazuje, iż przedsiębiorca jest zagrozony upadłością (opinia Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opinię Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy opracowaną na zlecenie ORGANIZACJI OBPON.ORG. PRZEDMIOT I CEL OPINII: Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje podstawa prawna do...

KOMUNIKAT OBPON: DOKUMENTOWANIE tzw. schorzeń szczególnych na potrzeby wyliczenia i ustalenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych m.in: dla ustalenia wpłat na PFRON (art. 21 ust. 4 ustawy), wystawiania ulg we wpłatach na PFRON na nowych zasadach (art. 22 ust. 1 ustawy), ustalenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a ust. 1b ustawy), wykazania się spełnianiem warunków do uzyskania statusu ZPChr (art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy), a od 2011 r. także prawa do zwolnień z podatków i opłat, o którym mowa w art. 31 ustawy.- Edyta Sieradzka

KOMUNIKAT OBPON- DOKUMENTOWANIE tzw. schorzeń szczególnych na potrzeby wyliczenia i ustalenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych m.in: dla ustalenia wpłat na PFRON (art. 21 ust. 4 ustawy), wystawiania ulg we wpłatach na PFRON na nowych zasadach (art. 22 ust. 1 ustawy), ustalenia dofinansowania do...

OPINIA PRAWNA OBPON.ORG: MOŻLIWOŚĆ UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO DNIU 1 STYCZNIA 2010 ROKU, opracowaną na zlecenie ORGANIZACJI OBPON.ORG (opinia Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia opinię prawną na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku, opracowaną przez Kancelarię Radców Prawnych Kutnik,...

OPINIA PRAWNA OBPON.ORG: EFEKT ZACHĘTY - PRZEPISY ROZPORZĄDZENIA 800/2008 NIE STOJĄ NA PRZESZKODZIE UDZIELENIU PRZEDSIĘBIORCY POMOCY NA ZATRUDNIENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SYTUACJI, GDY PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE TEGO ROZPORZĄDZENIA OSOBA TA NIE POSIADAJĄC STATUSU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ POZOSTAWAŁA Z PRACODAWCĄ W STOSUNKU PRACY, ZAŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ STAŁA SIĘ PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE TEGO AKTU (opinia Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przedstawia opinię Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy dotyczącą EFEKTU ZACHĘTY.  PRZEDMIOT OPINII: Opinia ma na celu ustalenie, czy na gruncie przepisów prawa unijnego, w wypadku, gdy wzrost zatrudnienia osób...

OPINIA PRAWNA OBPON.ORG: na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku (Kancelaria Prawna Tomasz Karaś)

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG przedstawia opinię prawną na temat możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po dniu 1 stycznia 2011 roku, opracowaną przez Kancelarię Prawną Pana Tomasza Karasia,...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.