Zmiany w prawie

Strona 24 z 27

KOMUNIKAT OBPON: Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 2.06.2010 r. WAŻNE DLA PRACODAWCÓW UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSTAWIA: Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 2.06.2010 r. zakładający m.in. zmiany ważne dla pracodawców osób niepełnosprawnych udzielających kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON. W...

KOMUNIKAT OBPON: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 20.04.2010r. (Dz.U. z 2010 r. nr 64; poz. 398 str. 1)

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje: w dniu 20 kwietnia 2010r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 64; poz. 398 str. 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób...

OPRACOWANIE OBPON: TEKST JEDNOLITY ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – JOANNA WAWRZYŃCZAK

 

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje tekst jednolity rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tekst został opracowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

-...

KOMUNIKAT OBPON: - Od 1 kwietnia 2010 r. zmiany w zróżnicowaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą pracodawcy doliczają do kosztów płacy wnioskując o miesięczne dofinansowanie (Rozporządzenie z dnia 26.04.2010r.) - EDYTA SIERADZKA

Szanowni Państwo - przypominamy, iż od 1 kwietnia 2010 r. nastąpiły zmiany w zróżnicowaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe.   W nowym okresie składkowym płatnicy składek będą korzystali z nowej tabeli grup działalności, kategorii ryzyka i stóp procentowych. Zmiany wynikają z nowelizacji...

KOMUNIKAT OBPON: Ważne dla prowadzących zakłady pracy chronionej. Zmiana zakresu informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 5 kwietnia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) - ANNA-PAŁECKA-BŁASZCZYK

Ważne dla prowadzących zakłady pracy chronionej. Zmiana zakresu informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 5 kwietnia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o...

OPRACOWANIE OBPON: Tekst ujednolicony ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) opublikowana 16.03.2010r. w Dzienniku Ustaw Nr 40 z 2010 r. pod pozycją 223. WCHODZI W ŻYCIE DNIA 30.03.2010r.

   Dnia 30 marca 2010 r. wchodzi w życie kolejna zmiana ustawy z dnia 27  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z  późn. zm.) opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 40 z 2010 r. pod pozycją  223. Nowelizacja...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.