Biznes

Strona 330 z 341

Firmy idą w technologie

Polskie przedsiębiorstwa inwestują w rozwiązania z zakresu internetu rzeczy. Wdrożenie takich systemów może obniżyć koszty i usprawnić ich działanie.

BGK chce mocniej wspierać gospodarkę

BGK ma w tym roku sfinansować 200 nowych projektów w programie „Inwestycje polskie”. Zwiększy też wsparcie eksportu o 80 proc. i liczbę mieszkań na wynajem.

Pracodawcy RP. Prognozy firm na przyszłość najlepsze od 13 miesięcy

W kwietniu nastąpiła dalsza poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce. Wskaźnik oceny bieżącej utrzymuje się na najwyższym poziomie od połowy ubiegłego roku, a prognozy firm na przyszłość są najlepsze od marca 2014 r. – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie badań...

Pracodawcy RP. Nie ma zgody na to, by skarbówka dalej 'dobijała' firmy

– Nie chcemy żadnych przywilejów, ale domagamy się tego, by zasada uznawania wątpliwości na korzyść podatników, która w całej Europie jest po prostu standardem, wprowadzona została w końcu również w Polsce – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.  ...

Lepszy proces zarządzania finansami przyniesie firmie oszczędności

Przeprowadzony w firmie audyt obejmie sprzedaż, marketing, analizę zawartych umów, finanse i księgowość. Po jego sporządzeniu przedsiębiorca otrzyma propozycje zmian, które powinny przynieść oszczędności. Cała usługa jest dofinansowywana przez państwo w 70 proc.  

Specjalne strefy ekonomiczne. Nie psujmy tego, co dobre

Funkcjonują w Polsce od ponad 20 lat i będą jeszcze przez co najmniej 11 następnych. Nie zmienia to faktu, że ten kluczowy czynnik sukcesu polskiej gospodarki jest wciąż niedoskonały i nadal wymaga modyfikacji  

Wystarczy złożyć wniosek o wykreślenie spółki komandytowej

Rozwiązanie spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej poprzedzone jest dość długim i kosztownym postępowaniem likwidacyjnym. Jak jest natomiast w przypadku często wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej spółki komandytowej?  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.