Administracja publiczna

Strona 4 z 16

Przykre skutki zatajenia prawdy o dodatkowym biznesie

Pracownicy samorządowi zajmujący stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, muszą składać oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Za jego brak grożą kary, ale przepisy te są niejasne.

Urzędnicze bonusy dla wszystkich

W służbie cywilnej nagrody nie mają charakteru motywacyjnego. Prawie każdy z pracowników dostaje je co kwartał. Największe pieniądze trafiają do kieszeni osób na kierowniczych stanowiskach

Koniec papierologii przy wnioskowaniu o świadczenia

 Przekazywane drogą elektroniczną formularze o pomoc finansową będą w znacznej części wypełniane automatycznie, a nie przez rodziców. Nie będą też oni składać tak wielu zaświadczeń i oświadczeń

Kwalifikowany elektroniczny podpis tak, jak własnoręczny

Od 7 października obowiązują nowe regulacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Takim podpisem jest także stosowany przed tą datą bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kiedy i w jaki sposób można zwolnić urzędnika

Pracodawca, który chce zwolnić urzędnika służby cywilnej nie musi konsultować tego ze związkami zawodowymi. Nie dotyczy to przypadku, gdy zatrudniony korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

Organizacja społeczna nie zostanie zawiadomiona o nowym postępowaniu

Kodeks postępowania administracyjnego nie poszerzy uprawnień przysługujących organizacjom społecznym – zdecydowali posłowie. To reakcja na petycję złożoną przez stowarzyszenie Wieczyste, w której wniesiono o zmianę art. 31 k.p.a. Przedstawiony przez stowarzyszenie projekt nowelizacji kodeksu zakładał...