Księgowość, kadry

Strona 804 z 847

W jaki sposób należy wyceniać instrumenty finansowe

standardy | Przy ustalaniu ceny nabycia aktywów, które jednostka klasyfikuje jako dostępne do sprzedaży, uwzględnia się prowizje maklerskie, opłaty za doradztwo oraz podatki i inne opłaty wynikające z obowiązujących przepisów.  

Bez właściwie ustalonej istotności

Nie istnieje gotowy katalog określający progi istotności dla poszczególnych spółek. Wielkość ważna dla jednego przedsiębiorstwa może nie mieć znaczenia dla sprawozdania finansowego innej firmy.  

Kto z kim w imieniu spółki

PRAWO HANDLOWE | Oświadczenie woli za spółkę mogą złożyć członek zarządu i prokurent. Prokura, uregulowana w art. 1091–1098 kodeksu cywilnego, stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa. W praktyce jest często wykorzystywana także przy konstruowaniu reprezentacji spółki kapitałowej przez zarząd....

ZUS udostępnił nową wersję programu Płatnik

Od 27.04.2015 r. została udostępniona nowa wersja programu Płatnik. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wersja 10.01.001 programu powstała w celu zapewnienia poprawności danych wykazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS przez płatników składek.

Opublikowano ustawę ograniczającą nadużycia w płaceniu podatku VAT

Z dniem 1 lipca br. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 605). Nowe przepisy, uszczelniające zasady opodatkowania VAT-em, są odpowiedzią na dużą skalę nieprawidłowości rozliczania tego...

Dbać to też nie szkodzić nie łamiąc

Brak umowy o zakazie konkurencji z pracodawcą nie zwalnia podwładnego z zakazu podejmowania aktywności konkurencyjnej. Inaczej narusza obowiązek dbałości o dobro firmy  

Jak sprzedać udział w spółce jawnej

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Czy mogę sprzedać swój udział w spółce bez uzyskiwania zgody drugiego ze wspólników i bez zmiany umowy spółki? W umowie naszej spółki jest zapis mówiący o tym, że ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę. Czy...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.