Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Księgowość, kadry

Strona 838 z 921

Czy zapłata wekslem zwalnia z obowiązku korekty kosztów

- Alfa sp. z o.o. reguluje niektóre zobowiązania handlowe poprzez wystawienie i wręczenie weksla własnego. Czy taki sposób rozliczeń 
z kontrahentami jest traktowany jako uregulowanie zobowiązania w rozumieniu 
art. 15b ustawy o CIT? Czy płacąc terminowo, 
ale z użyciem weksla, spółka nie ma...

Gdzie i po co spotykają się wspólnicy

PRAWO HANDLOWE | Każde zawiadomienie czy ogłoszenie 
o zwołaniu zgromadzenia powinno zawierać oznaczenie: dnia, godziny, miejsca odbycia, a także jego porządek obrad.  

Fikcyjna odpowiedzialność menedżera

Rezygnacja członków zarządu sprawia, że wierzyciele mają trudności, by wyegzekwować swoją należność od spółki. Uciec od odpowiedzialności za długi firmy jest zbyt łatwo  

Podatnik musi dokumentować wydatki na benzynę

MARTA SZAFAROWSKA Warto, aby numer rejestracyjny był na każdej fakturze paliwowej, ponieważ ułatwia to identyfikację tego wydatku zarówno jako kosztu uzyskania przychodów, jak i dla potrzeb odliczenia VAT  

Zmiany tylko za zgodą


Do wprowadzenia różnych pór wykonywania zadań zazwyczaj potrzeba aprobaty pracowników bądź ich reprezentacji. 
Takie ustalenia zależą od wielkości zakładu, wewnętrznych regulacji czy brzmienia 
umów o pracę. 
Zmiany są najłatwiejsze, gdy angaż określa jedynie liczbę godzin pracy, nie...

Woda w upał to za mało

BHP | Gdy latem pracodawca nie chroni personelu przed skutkami upałów, w skrajnych sytuacjach podwładni mogą przestać wykonywać obowiązki.  

Przy pracy przemiennej trzeba uważać, aby nie wpaść w tarapaty

Czy wprowadzenie pracy zmianowej dla części pracowników produkcyjnych może być uznane za dyskryminujące, jeśli kryterium do objęcia zmianowością będzie zakładowy staż? 
Czy dopuszczalne jest ustalenie w obwieszczeniu, że zatrudnieni minimum trzy lata sami mogą zdecydować, czy pracują 
w...

Pensję w kasie odbierze pełnomocnik, ale częściej żona

dokumenty | Jeśli pracownik wyjeżdża na urlop, szefowi wolno wypłacić jego wynagrodzenie bezpośrednio do rąk małżonka. Nie jest do tego potrzebne umocowanie zainteresowanej strony, ale brak jej sprzeciwu. Sytuacja ta może się powtarzać np. przez wakacyjne miesiące.  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.