Księgowość, kadry

Strona 838 z 875

Cały VAT nie dla przedsiębiorcy

Fiskus kwestionuje pełne odliczenie podatku od samochodu, gdy firma prowadzona jest w domu. Nie ma znaczenia, że pojazd wykorzystywany jest tylko w biznesie  

Ulgi w ZUS poza zasięgiem płatnika

Przedsiębiorca, który nie przekazuje składek od załogi, nie skorzysta z odroczenia płatności. Najpierw musi uregulować daniny w części finansowanej przez podwładnych. Przedsiębiorca, który nie przekazuje składek od załogi, nie skorzysta z odroczenia płatności.  

Nie pomoże zgoda pracowników na ratalną spłatę ich składek

Od 1 stycznia 1999 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm.), która wprowadziła zasadę współfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Ustawodawca uznał, że część z nich to środki ubezpieczonego,...

Nawet emeryt zapłaci składki, gdy nadzoruje spółkę

Członkowie rad nadzorczych nie muszą mieć ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego. Dlatego nie dostaną zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Jeśli jednak za tę funkcję otrzymują wynagrodzenie, obowiązkowe są dla nich ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne.  

Lista zatrudnionych ważniejsza niż forma rejestru

Wykaz wykonujących prace w szczególnych warunkach lub charakterze szef może prowadzić w elektronicznym programie kadrowo- -płacowym. Musi jednak powiadomić podwładnego, że umieścił go w tym spisie.  

Jak zapadają istotne decyzje w spółce

PRAWO HANDLOWE | Warunkiem podjęcia uchwały przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich jego członków o posiedzeniu, a ponadto powzięcie jej bezwzględną większością głosów (art. 208 § 5 kodeksu spółek handlowych).  ...

Będą elastyczne urlopy i czasowy limit umów

Wszystko wskazuje na to, że firmy będą mogły zatrudniać na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące (36 włącznie z okresem próbnym). Z kolei pracujący rodzice zyskają możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) nie bezpośrednio po macierzyńskim, lecz w późniejszym...

Składki w koszty albo odliczone od dochodu

Samozatrudnieni, tak jak pozostali przedsiębiorcy, mają do wyboru dwa sposoby podatkowego rozliczania składek na swoje ubezpieczenie społeczne. Tylko jeden z nich wymaga ujęcia odpowiedniego zapisu w pkpir.  

Jak ująć w kosztach prowizje bankowe


Zakup przez firmę maszyn i urządzeń zazwyczaj wymaga pozyskania środków finansowych z zewnątrz. 
Wiąże się to z opłatami i prowizjami 
za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu. 
Takie kwoty naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania są składnikiem jego wartości...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.