Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ulgi na PFRON

Strona 27 z 31

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące udzielania ulg we wpłatach na PFRON w kontekście usługi własnej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 31.03.2014 R.

W dniu 21.01.2014 r. Organizacja ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG skierowała do BON zapytanie dotyczące udzielania ulg we wpłatach na PFRON w kontekście usługi własnej                                                                                                              ...

Pismo OBPON.ORG do BON i PFRON w sprawie udostępnienia materiałów dot. wyników kontroli przeprowadzonej przez PFRON w oparciu o art. 22 ustawy o rehabilitacji ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 18.03.2014 R., ODPOWIEDŹ BON Z 04.2014 R.

W dniu 14.03.2014 r. Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców OSób Niepełnosprawnych OBPON.ORG wystąpiła do PFRON oraz BON z prośbą o udostępnienie materiałów dotyczących wyników kontroli przeprowadzonej przez PFRON w oparciu o art. 22 ustawy o rehabilitacji, które w dniu 14 lutego 2014 r. zostały...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące możliwości wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON za okresy wstecz oraz czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w niepełnym wymiarze ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 08.04.2014 R.

Organizacja Ogólnoipolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG przedstawia zapytanie dotyczące możliwości wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON za okresy wstecz oraz czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w niepełnym wymiarze, które w dniu 05.03.2014 r. skierowała...

KOMUNIKAT OBPON: Kalkulator wpłat na PFRON

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON informuje, że od dnia 25.02.2014 r. kalkulator wpłat na PFRON zamieszczony na naszych stronach automatycznie pobiera wysokość przeciętnego wynagrodzenie ze strony PFRON.

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: dot. obowiązkowych wpłat na Fundusz w firmach zatrudniających powyżej 25 etatów ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 29.01.2014 R.,ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 30.01.2014 R.

W dniu 21.01.2014 r. Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG skierowała do BON oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapytanie dotyczące obowiązkowych wpłat na Fundusz w firmach zatrudniających powyżej 25 etatów.       Plik pisma do BON z...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.