PFRON

Strona 2 z 43

Postępowanie orzecznicze dla osób posiadających Kartę Polaka

Osoby niepełnosprawne pełnoletnie lub też opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych niepełnoletnich posiadających Kartę Polaka, którzy po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz uzyskały numer ewidencyjny PESEL - mogą...

Konsultacje dotyczące wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach dotyczących wypracowania kierunków zmian do trybu zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

Centrala telefoniczna PFRON

PFRON informuje,  że z przyczyn technicznych utrudniony jest kontakt z centralą telefoniczną Funduszu - 22 50 55 500.

Znajdują pracę i spełniają marzenia

Sami o sobie mówią – trenerzy pracy. Ale dla swoich klientów są prawie jak przyjaciele. Pracownicy ostródzkiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pomagają niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Bo jak mówią, każdy taki sukces...

Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej

Zalety tworzenia modelu spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej oraz rola przedsiębiorczości społecznej w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych były tematem prelekcji Doroty Habich, p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas otwarcia...

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (LISTOPAD 2017)

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 01.02.2018r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PRACOWNICY...

Struktura wydatków przeznaczonych przez samorządy wojewódzkie i powiatowe na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON według algorytmu w 2017 roku.

Szanowni Państwo, w ślad za pismami Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 lutego 2018 r. znak: DF.WRO.67.2018.w.IWR i znak: DF.WRO.68.2018.w.IWR skierowanymi do marszałków województw, starostów powiatów i prezydentów miast na prawach powiatu udostępniamy...

×