PFRON

Strona 40 z 49

Witryna PFRON w 'Raporcie dostępności 2016'

20 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu przedstawiono  „Raport Dostępności 2016” przygotowany przez Fundację „Widzialni”, zajmującą się wykluczeniem cyfrowym osób niepełnosprawnych i dostępnością serwisów www. Raport miał na celu sprawdzenie w praktyce czy administracja spełnia kryteria dostępności witryn...

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej spółdzielni

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej spółdzielnię należy traktować jak przedsiębiorstwo charakteryzujące się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Przy badaniu sytuacji ekonomicznej spółdzielni należy zatem sprawdzić spełnienie warunku zawartego w art. 2 pkt 18 lit a) rozporządzenia...

PFRON przyjazny dla osób Głuchych

Dobra wiadomość dla osób Głuchych. Na stronie PFRON uruchomiliśmy zakładkę do obsługi on-line tłumaczeń migowych. Zakładka, oznaczona znakiem:  

PFRON: e-PFRON2 - przerwa techniczna

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 01 kwietnia 2016 r. od godziny 10:00 do godziny 11:00, System e-PFRON2 będzie niedostępny dla użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.

PFRON: e-PFRON2 - Przerwa techniczna (25.03.2016)

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 25 marca 2016 r. od godziny 10:00 do godziny 11:00, System e-PFRON2 będzie niedostępny dla użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.

PFRON: Przerwa w działaniu SODiR On-line - prace serwisowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniach od 4 do 6 marca 2016 r. planowane jest przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych oprogramowań wykorzystywanych w PFRON. W związku z tym system SODiR On-line będzie niedostępny dla Użytkowników od godz. 20:00 w dniu 4 marca...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.