Niepełnosprawni

Strona 326 z 392

Dodatkowa aktywność zwiększy świadczenie

PROCEDURA | ZUS podwyższy emeryturę, gdy uwzględni zarobki uzyskane 
po jej przyznaniu. Nastąpi to od miesiąca, w którym zainteresowany 
zgłosi wniosek do organu rentowego.  

Igrzyska wykluczonych

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”. 25 lipca te słowa padną podczas przysięgi zawodników w Los Angeles. W igrzyskach weźmie udział siedem tysięcy sportowców niepełnosprawnych intelektualnie ze 177 krajów świata. Wśród nich...

Opiekun wybierze ZUS lub KRUS

Od 1 października 2015 r. rolnicy, którzy zrezygnowali z prowadzenia gospodarstwa rolnego, aby podjąć opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, oraz pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, będą mogli wybrać ubezpieczenie w KRUS lub w ZUS.  ...

10 lat w DPS wbrew swej woli. Wyrok: Polska winna. I nic się nie zmienia

W 2012 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wydał wyrok w sprawie Stanisław Kędzior przeciwko Polsce, orzekając, że umieszczenie go w Domu Pomocy Społecznej bez jego zgody i bez możliwości zwolnienia jest niezgodne z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Polska, po niemal...

Obejrzyj Galę Finałową Miss Polski na Wózku

Już 25 lipca 2015 r. o godzinie 20:00 w warszawskim Amfiteatrze Bemowo przy ul. Raginisa 1 odbędzie się Gala Finałowa Miss Polski na Wózku 2015. Gwiazdami wieczoru będą Donatan i Cleo.  

Dostosowane buty

16-letni Matthew Walzer, który ma porażenie mózgowe napisał list do CEO Nike z prośbą o pomoc w zakładaniu butów. Efektem jest nowe, dostosowane obuwie dla osób z niepełnosprawnością.  

Seks ludzi niepełnosprawnych intelektualnie

- Miłość i życie seksualne takich osób przestaje być tematem tabu, zaczynamy o tym otwarcie dyskutować – mówi dr Izabela Fornalik, pedagog specjalny i edukatorka seksualna.  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.