Niepełnosprawność

Strona 402 z 469

Bariery nie do pokonania

Przyjechałam z kilkuosobową grupą osób na wózkach do muzeum. Na miejscu okazało się, że prowadzą do niego strome schody, a windy ani pochylni nie ma. Musieliśmy zrezygnować. Czy to nie jest przejaw dyskryminacji osób niepełnosprawnych – pyta zawiedziona pani Justyna  

"Z Tourettem po Polsce" – program przeciw wykluczeniu chorych

Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a zaprasza na bezpłatne szkolenia z tematyki zespołu Tourette'a, które odbędą się w ramach projektu "Z Tourettem po Polsce" – program przeciw wykluczeniu chorych" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Nowe świadczenie po urodzeniu potomka

Bezrobotni, studenci, rolnicy czy osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, którym urodzi się dziecko, będą otrzymywać 1 tys. zł miesięcznie  

Trudne podróże niepełnosprawnych

Samorządowcy mieli wskazać dworce autobusowe, które powinny być dostosowane do unijnych wymogów. Ale tego nie zrobili. Z oszczędności  

PFRON: Zawodnicy odebrali nominacje olimpijskie

Polska Reprezentacja Olimpiad Specjalnych we wtorek 21 lipca rano wyleciała do Los Angeles na XIV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. 87 członków polskiej ekipy – 60 zawodników oraz 27 trenerów, członków zespołu medycznego i kierownictwa kadry w poniedziałek 20 lipca - odebrało nominacje...

Szkoły specjalne

Szkoły specjalne kształcą dzieci z upośledzeniami i zaburzeniami, które uniemożliwiają uczęszczanie do szkoły masowej. Dzięki edukacji specjalnej uczniowie mogą wypełnić obowiązek szkolny w warunkach maksymalnie dostosowanych do ich możliwości.

W Rio będzie 50 medali?

Koszt transportu polskich sportowców na przyszłoroczne igrzyska w Rio de Janeiro oraz wsparcie finansowe paraolimpijczyków to tematy, które zdominowały dyskusję podczas czwartkowego (23 lipca) posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.  

O pracy osób z niepełnosprawnością w programie 'Misja Integracja'

W Polsce żyje około 5 mln osób z niepełnosprawnością – to ponad 12 proc. społeczeństwa. Spośród nich blisko 2 mln to osoby w wieku produkcyjnym, które po odpowiednim przygotowaniu mogłyby podjąć pracę. Jednak zaledwie jedna czwarta z nich ma zatrudnenie. O tym, co stoi na przeszkodzie w zatrudnianiu...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.