Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON

Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

[Szkolenie online]: Zatrudniaj osoby z niepełnosprawnością. Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników w kontekście aktualnych przepisów prawa

Nasze audyty to indywidualne podejście, profesjonalizm oraz gwarancja poprawnej dokumentacji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Praktyczna wiedza i doświadczenie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Opracowanie OBPON: Sprawozdawczość pracodawców względem PFRON-u

Pracodawcy zobowiązani są do składania sprawozdań do  PFRON, co służy m.in. sprawdzeniu, czy i ilu jest zatrudnianych osób z niepełnosprawnością. Deklaracje składają pracodawcy zwolnieni z wpłat, oraz przedsiębiorcy zobowiązani do różnych wpłat, w tym korzystający z obniżenia wpłat na PFRON....

Opracowanie OBPON: Wynagrodzenie prokurenta a podatek dochodowy i składki ZUS

Prokurent może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania. W dwóch pierwszych przypadkach składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są na zasadach ogólnych odpowiednio do ZUS i urzędu skarbowego. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku powołania prokurenta na mocy...

KOMUNIKAT OBPON: Najbliższe szkolenia OBPON z rozliczenia środków ZFRON oraz podsumowujące rok 2023 i przygotowujące do roku 2024, w szczególności w zakresie kontroli PFRON

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w I połowie stycznia 2024 roku organizuje następujące szkolenia dla wszystkich pracodawców: 1. „Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON”2. „Kontrola PFRON w...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

KOMUNIKAT OBPON: Najbliższe szkolenia OBPON z rozliczenia środków ZFRON oraz podsumowujące rok 2023 i przygotowujące do roku 2024, w szczególności w zakresie kontroli PFRON

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w I połowie stycznia 2024 roku organizuje następujące szkolenia dla wszystkich pracodawców: 1. „Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON”2. „Kontrola PFRON w...

Opracowanie OBPON: Sprawozdawczość pracodawców względem PFRON-u

Pracodawcy zobowiązani są do składania sprawozdań do  PFRON, co służy m.in. sprawdzeniu, czy i ilu jest zatrudnianych osób z niepełnosprawnością. Deklaracje składają pracodawcy zwolnieni z wpłat, oraz przedsiębiorcy zobowiązani do różnych wpłat, w tym korzystający z obniżenia wpłat na PFRON....

Opracowanie OBPON: Wynagrodzenie prokurenta a podatek dochodowy i składki ZUS

Prokurent może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania. W dwóch pierwszych przypadkach składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są na zasadach ogólnych odpowiednio do ZUS i urzędu skarbowego. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku powołania prokurenta na mocy...

Opracowanie OBPON: Renta z tytułu choroby zawodowej

Za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku...

Vademecum Wiedzy: Kiedy można rozpocząć wydatkowanie środków z puli ZFRON?

Zaklad Pracy Chronionej buduje nową siedzibę. Pytanie: Czy w tym momencie, czyli gdy nie ma jeszcze żadnych odbiorów, nowy adres nie jest jeszcze zgłoszony jako nowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, można już wydatkować środki z puli zfron? Zakończenie budowy planowane jest na 12.2023....

Vademecum Wiedzy: Kiedy można wykazać efekt zachęty jakościowy?

Stan faktyczny: Pracodawca od 01.05.2023 zatrudnia pracownika na stanowisko Referent ds kadr i administracji. Ma efekt zachęty ilościowy na minusie. Kilka lat temu zwolniono pracownika niepełnosprawnego ze stanowiska Specjalista ds kadr. Pytanie: Czy można wykazać efekt zachęty jakościowy dla tych dwóch...

Vademecum Wiedzy Zwrot środków na rachunek ZFRON - co z odsetkami?

Stan faktyczny: Z konta ZFRON została opłacona faktura za paliwo na dowóz osób niepełnosprawnych, gdyż pracodawca nie ma umowy na refundację z PFRON. Omyłkowo zapłacono kwotę brutto zamiast netto. Pracodawca chciałby dokonać zwrotu środków na rachunek ZFRON. Pytanie: Czy oprócz kwoty głównej czyli...

Vademecum Wiedzy: Omyłka w rezygnacji z korzystania z ulg we wpłatach na PFRON

Stan fakyczny: Firma udziela ulg we wpłatach na PFRON. Spółki miejskie (PGK i PGO) korzystają z usług firmy. Na początku roku wszystkim kontrahentom wysłano informację wraz z oświadczeniem o rezygnacji z ulg. Firma otrzymała rezygnację z PGO, jak się później okazało z podpisem prezesa PGK.  Pracodawca...

Vademecum Wiedzy: Kwota podatku do wyrównania - gdzie należy ją przekazać?

Stan faktyczny: Pracownik (Pani) przebywa na urlopie macierzyńskim. W maju otrzymała wynagrodzenie (zasiłek macierzyński) za kwiecień. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia każdego m-ca. W czerwcu otrzymała wynagrodzenie za maj. W czerwcu pracodawca zrobił korektę listy płac z wyrównaniem od 26.04...

Vademecum Wiedzy: Kontynuacja wsparcia po zamknięciu IPR

Stan faktyczny: Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu problemów psychicznych ma otwarty program IPR, który kończy się, z uwagi na to, że pracownik nie będzie miał przedłużonej umowy czasowej. Polityka firmy zakłada zatrudnienie firmy sprzątającej. Działania, które miały pomóc...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Vademecum Wiedzy: Czy okulary korekcyjne można sfinansować z ZFRON?

Pracownik, który pracuje przy komputerze (średnio 6 godzin dziennie) dostał od lekarza okulisty zalecenie pracy w specjalnych okularach korekcyjnych (recepta na okulary zawiera stwierdzenie "do pracy przy komputerze"). Czy taki zakup można sfinansować z ZFRON jako wyposażenie stanowiska pracy (pomoc de...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

KOMUNIKAT OBPON: Los orzeczeń o niepełnosprawności wciąż niepewny

Opracowanie: Małgorzata Tylewicz - Piwnik, Wiceprezes OBPON.ORG.W głosowaniu 30 marca Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowela uchwalona przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. zawiera m.in. uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na...

Opracowanie OBPON: Maksymalny termin na wystawienie INF-U

Jaki jest maksymalny termin na wystawienie przez pracodawcę informacji o wysokości obniżenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czy termin na wystawienie INF-U może być przywrócony? Jakie są konsekwencje dostarczenia nowego orzeczenia o niepełnosprawności przez...

Opracowane OBPON: Błędny formularz wniosku w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności. Strona nie może ponosić skutków złożenia niepoprawnego druku wniosku, co w konsekwencji może prowadzić do utraty uprawnień wynikających z niepełnosprawności.

Pracownik złożył wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności na kolejny okres. Jednak, jak się okazało wypełnił błędny formularz, który dotyczył wniosku o wskazanie do ulg i uprawnień zamiast wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

Opracowanie OBPON: Wynagrodzenie prokurenta a podatek dochodowy i składki ZUS

Prokurent może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub powołania. W dwóch pierwszych przypadkach składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są na zasadach ogólnych odpowiednio do ZUS i urzędu skarbowego. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku powołania prokurenta na mocy...

Opracowanie OBPON: Wzrost wysokości wpłat na PFRON od 1 grudnia 2023 r.

W trzecim kwartale 2023 r. doszło do wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę, co ma istotne konsekwencje dla przedsiębiorców. Mianowicie, począwszy od dnia 1 grudnia 2023 r., zwiększone zostaną obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O ile wzrosła...

Opracowanie OBPON: Czy działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami mają wpływ na sytuację tych osób na rynku pracy? – analiza raportu NIK

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej opublikowała raport pt. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw. W treści tego raportu NIK przeprowadziła analizę efektywności wprowadzania na otwarty rynek pracy osób z...

Opracowanie OBPON: Płaca minimalna dla pracownika z niepełnosprawnością w 2024 r.

W dniu 14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Zgodnie 1 uregulowaniami tego rozporządzenia zarówno minimalne wynagrodzenie, jak i stawki godzinowe wzrosną. Dotyczy to również pracowników z niepełnosprawnościami. Jakie będą zmiany...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.