Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OPRACOWANIE OBPON: OCENA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON PRZEZ PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PO 1 STYCZNIA 2011 r.

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG informuje, że zleciła kancelarii prawnej opracowanie ANALIZY STANU PRAWNEGO, DOTYCZĄCEGO MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON na podstawie poniższego opracowania. Aktualnie czekamy na odpowiedź. Poniżej przedstawiamy szczegołowe opracowanie, jakie przedstawiliśmy kancelarii prawnej w celu zaopiniowania. opracowanie: Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych, przedstawia ocenę stanu prawnego w zakresie możliwości udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przez pracodawców osób niepełnosprawnych uprawnionych do jej udzielania na podstawie przepisów art.22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407) w kontekście zmian, które wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. STAN PRAC LEGISLACYJNYCH: Prezydent RPpodpisał ustawę w dniu 29.11.2010 roku. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. nr 226 poz. 1475) w dniu 30.11.2010 roku. Przepisy znowelizowanej ustawy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku. CEL ANALIZY STANU PRAWNEGO, DOTYCZĄCEGO MOŻLIWOŚCI UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON:     Ustawa niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe dla pracodawców osób niepełnosprawnych, m.in. w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON, uregulowanych w przepisie art.22 ustawy. Brak vacatio legis w ustawie będzie szczególnie brzemienny w skutkach dla pracodawców w odniesieniu do przepisów zmieniających (znacznie zawężających) krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach na PFRON. Analiza stanu prawnego w powyższym zakresie ma na celu przedstawienie podmiotom uprawnionym do udzielania ulg we wpłatach na PFRON na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ewentualnych możliwości w zakresie dalszego udzielania w/w ulg po wejściu w życie znowelizowanych przepisów od dnia 1 stycznia 2011 roku pomimo niespełnienia rygorystycznego kryterium dotyczącego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, warunkującego możliwość ich udzielania po tej dacie. W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi udzielania ulg we wpłatach na PFRON uregulowanych w przepisie art.22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianami, które wchodzą w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na skutek nowelizacji z dnia 29 października 2010 r. i pojawiającymi się w środowisku pracodawców na ten temat rozbieżnymi opiniami, jak również ze względu na krótki okres czasu, jaki pozostał do wejścia w życie znowelizowanych przepisów (oraz braku okresu przejściowego), zwracamy się z prośbą o przedstawienie szczegółowej analizy prawnej dotyczącej oceny stanu prawnego w zakresie możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po 1 stycznia 2011 r. Analiza ta pomoże wytyczyć drogę zgodnego z prawem postępowania w zakresie możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON w 2011 roku w konkretnych przypadkach przez pracodawców niespełniających bardziej rygorystycznego kryterium dotyczącego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zawartego w nowelizacji ustawy oraz skorzystania z ochrony interesów w toku w odniesieniu do długoterminowych kontraktów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji.     W obecnym stanie prawnym pracodawca odprowadzający co miesiąc znaczne kwoty na PFRON za nieosiąganie odpowiedniego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zainteresowany nawiązaniem kooperacji z przedsiębiorcą zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%. Zakup usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od takiego pracodawcy jest korzystny, gdyż wiąże się z możliwością obniżenia wysokości kar płaconych do Funduszu. Powyższe prozatrudnieniowe narzędzie, w bezpośredni sposób stymuluje wzrost poziomu zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdyż wysokość ulgi oferowanej kontrahentowi zależy od poziomu zatrudnienia tych osób i wysokości ich wynagrodzeń. Pozbawienie z dniem 1 stycznia 2011 r. wielu uprawnionych możliwości wystawiania takiej informacji poprzez wprowadzenie wymogu osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących: osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności, w wysokości co najmniej 30%, niewątpliwie wpłynie na ich płynność finansową. Ponadto zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o szczególnych schorzeniach w celu osiągnięcia wymaganego przez ustawodawcę trzydziestoprocentowego wskaźnika przy braku vacatio legis jest niemożliwe, co faktycznie pozbawi wielu pracodawców  możliwości skorzystania z dotychczasowego uprawnienia w sposób całkowity lub też uniemożliwi płynne przystosowanie się do nowo obowiązujących przepisów. Dodatkowo wprowadzenie przedmiotowego przepisu może mieć istotny wpływ na zawarte przez pracodawców przed wejściem w życie zmian przepisów umowy długoterminowe, w których przewidziano udzielanie przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne ulg dla swoich kontrahentów oraz narazić ich na kary umowne, co pogorszy ich sytuację w obrocie gospodarczym i może być rozpatrywane w kategorii pogwałcenia konstytucyjnej zasady ochrony interesów w toku.   Zmiana ta niewątpliwie wpłynie na ich płynność finansową z uwagi na konieczność wywiązania się z zawartych w określonej sytuacji prawnej długoterminowych kontraktów, których integralną część stanowi atrakcyjna dla kontrahenta ulga we wpłatach na PFRON.

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl

Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 109zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (3), (6) lub (12) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON:

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.