Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w kwestii art. 22 ustawy o rehabilitacji (...) w kontekście znowelizowanych przepisów obowiązujących od dnia 01 stycznia 2011 roku - dotyczących możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON, w szczególności ochrony tzw. praw nabytych dot. umów podpisanych przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (przedstawienie opinii prawnych OBPON.ORG) ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 28.03.2011 r.

    Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 13.01.2011 r. zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestii art. 22 ustawy o rehabilitacji (...) w kontekście znowelizowanych przepisów obowiązujących od dnia 01 stycznia 2011 roku - dotyczących możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON.      W związku z powstałymi wątpliwościami interpretacyjnymi nasza Organizacja w grudniu 2010 roku wystąpiła do Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy oraz do Kancelarii Prawnej Tomasza Karasia (w załączeniu) z prośbą o wykładnię przepisu art. 8 ustawy nowelizującej, a w szczególności o odniesienie się do sytuacji, czy pracodawca będzie mógł wystawiać informację o uldze we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a kontrahent korzystać z obniżenia tych wpłat, gdy przed dniem 1 stycznia 2011 r. przedsiębiorca zawarł z pracodawcą spełniającym kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2010 r., nr 214, poz. 1407 ze zm) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2011 - umowę, której przedmiotem był zakup usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji tego ostatniego podmiotu, jeśli wykonanie tej umowy będzie miało miejsce po dniu 1 stycznia 2011 r. PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ODPOWIEDŹ BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 28.03.2011 ROKU.TREŚĆ ZAPYTANIA DO BON: 13.01.2011 r. 

Pan Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami na tle wykładni przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 226, poz. 1457) – dalej jako ustawa nowelizująca,  Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o przedstawienia Państwa stanowiska w przedmiotowej kwestii.

Od 1 stycznia 2011 r.na skutek wejście w życie ustawy nowelizującej istotnej zmianie uległa definicja podmiotu uprawnionego do udzielania ulg we wpłatach na PFRON (sprzedającego), poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznego kryterium dotyczącego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych u sprzedającego.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. obowiązkowe wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

1)         -  osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

2)      - osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – w wysokości co najmniej 30 %.

Ustawodawca określił jednak w przepisach przejściowych (art.8 ustawy z dnia 29 października 2010 r.), że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy nabył prawo do obniżenia wpłat może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych (ustęp 1), a pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat może, na warunkach dotychczasowych, nabyć ulgi z tego tytułu oraz wykorzystać je do obniżenia wpłat (ustęp 2).

O ile nie budzi wątpliwości wykładnia przepisu art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej, o tyle poważne kontrowersje budzi treść przepisu art. 8 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym, dokonanie zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej uprawnia nabywcę, po 1 stycznia 2011 r., do wykorzystania nabytych ulg w celu obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON.

W związku z powyższym dyskusyjne jest, co należy rozumieć stwierdzenie o „dokonaniu zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat”, ponieważ od właściwego zdefiniowania powyższej sentencji zależy możliwość korzystania przez pracodawców z ulg nabytych przed dniem wejścia w życie nowelizacji również po 1 stycznia 2011 r. 

W związku z powstałymi wątpliwościami interpretacyjnymi nasza Organizacja wystąpiła do Kancelarii Radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy oraz do Kancelarii Prawnej Tomasza Karasia (w załączeniu) z prośbą o wykładnię przepisu art. 8 ustawy nowelizującej, a w szczególności o odniesienie się do sytuacji, czy pracodawca będzie mógł wystawiać informację o uldze we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a kontrahent korzystać z obniżenia tych wpłat, gdy przed dniem 1 stycznia 2011 r. przedsiębiorca zawarł z pracodawcą spełniającym kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2010 r., nr 214, poz. 1407 ze zm) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2011 - umowę, której przedmiotem był zakup usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji tego ostatniego podmiotu, jeśli wykonanie tej umowy będzie miało miejsce po dniu 1 stycznia 2011 r.

Przedstawiona w opiniach analiza kontrowersyjnego przepisu doprowadziła do następującej konkluzji:

„Skoro w świetle przepisu art. 22 ust. 1 i 2 ustawy realizacja usługi następuje po jej nabyciu, będzie to oznaczało, że nabycie usługi w rozumieniu pierwszego  z tych przepisów oznacza zawarcie umowy o jej świadczenie.

Z tych samych przyczyn należy uznać, że nabycie produkcji oznacza zawarcie umowy dotyczącej określonych rzeczy, których własność zostanie przeniesiona na nabywcę.

W świetle powyższych wywodów uzasadniony jest pogląd, ze skoro przepis art. 8 ust. 2 ustawy nowelizującej, który nawiązuje do treści przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, używa terminu nabycie, to należy przyjąć, że termin ten jest również używany na oznaczenie „zawarcia umowy”. Stąd też należałoby rozumieć go w ten sposób, że jeśli pracodawca przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej zawarł umowę sprzedaży określonej produkcji lub też umowę na świadczenie usług od podmiotu spełniającego warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przed jej nowelizacją, może on na warunkach dotychczasowych nabyć ulgi z tego tytułu oraz wykorzystać je do obniżenia wpłat.” 

W załączeniu przekazujemy pełną treść otrzymanej przez naszą Organizację opinii prawnych z prośbą o pilne zajęcie stanowiska w przedmiocie interpretacji przepisu 8 ust. 2 ustawy zmieniającej w kontekście celu wprowadzenia przedmiotowego unormowania, którym powinna być ochrona interesów w toku, a w szczególności o Państwa interpretację - użytego w tym przepisie -  pojęcia „dokonanie zakupu”. ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON - PLIK DO POBRANIA >>> OPINIE PRAWNE KANCELARII KUTNIK, KALINOWSKI I PARTNERZY ORAZ KANCELARII TOMASZA KARASIA DOSTĘPNE PO ZALOGOWANIU ODPOWIEDŹ BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 28.03.2011 ROKU DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU. Z poważaniem Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl

Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 109zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (3), (6) lub (12) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON:

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.