Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT PFRON: Obniżenie wpłat na PFRON WYJAŚNIENIE OBPON.ORG

Artykuł nie posiada streszczenia

Prezentujemy komunikat PFRON z dnia 4 marca 2011 roku.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informujemy, że warunkiem skorzystania przez pracodawców z prawa do udzielania innym pracodawcom informacji o wysokości obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu usługi lub produkcji jest zatrudnienie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąganie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 30 % pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osób: niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo albo osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją.

Pamiętać przy tym należy o prawidłowym udokumentowaniu niepełnosprawności oraz jej stopnia, wynikającym wprost z przepisów art. 1 i art. 3 ustawy o rehabilitacji. Wymagane jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub traktowanego z nim na równi orzeczenia ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b zwykłe zaświadczenie lekarskie nie daje podstawy do zaliczenia pracownika do osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo albo osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją. W tym celu niezbędne jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem jej przyczyn.

04.03.2011 r.
PFRON

 


 


ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG będzie w tej sprawie interweniować do PFRON oraz do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Poniżej przedstawiamy stanowisko naszej Organizacji w powyższej kwestii:

PYTANIE:

Pracodawca prowadzący zpchr pyta po pierwsze jak od 1 stycznia 2011 roku należy udokumentować schorzenia specjalne (szczególne) aby móc uzyskiwać z PFRON zwiększone dofinansowanie. Chodzi o osobę, która ma np. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez ZUS, na którym nie jest podana przyczyna niepełnosprawności a pracodawca wie, iż ten pracownik leczy się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Po drugie czy mając dodatkowo oprócz ważnego orzeczenia o niepełnosprawności zaświadczenie od lekarza specjalisty, na którym jest informacja o chorobie psychicznej pracodawca może taką osobę zaliczyć do pracowników wymienionych w art. 22 ust. 1 znowelizowanej ustawy i tym samym osiągnąć 30% wskaźnik potrzebny do udzielania firmom ulgi we wpłatach na PFRON?

ODPOWIEDŹ:

Dokumentem potwierdzającym wystąpienie u pracownika szczególnych schorzeń może być jedno z orzeczeń, o których mowa w ustawie np. wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS mówiące o całkowitej niezdolności do pracy, które można przełożyć na stopień umiarkowany. Jednakże, jeżeli z orzeczenia tego nie wynika jednoznacznie wystąpienie jednego ze szczególnych schorzeń wymienionych w przepisie, na podstawie którego pracodawca ustala stan zatrudnienia osób o szczególnych schorzeniach, to dokumentem tym może być także zaświadczanie lekarza specjalisty potwierdzające wystąpienie jednego ze szczególnych schorzeń (wyrok WSA w Warszawie z 3 listopada 2009 r., III SA/Wa 718/09, LEX nr 588182).

Jednakże po zmianie przepisu art. 26 a ust. 1 b - zaświadczenia nie będą jednak dokumentowały schorzeń szczególnych (specjalnych) wymienionych w tym artykule  (z wyjątkiem niewidomych) dla potrzeb dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ta zmiana będzie obowiązywała już począwszy od dokumentów wysłanych za styczeń 2011 r. Wysyłając jeszcze za grudzień 2010 r.  dokumenty Wn-D, INF-D-P i INF-O-PP do PFRON do 20 stycznia 2011 r. na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów pracodawca będzie mógł zwiększyć dla tego pracownika miesięczne dofinansowanie. Zgodnie z omawianym przepisem od 1 stycznia 2011 roku, kwoty miesięcznego dofinansowania, o których mowa w ust. 1 art. 26a „zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych”. Ta zmiana w dokumentowaniu schorzeń na potrzeby dofinansowań została spowodowana zmianą sformułowania, iż dofinansowanie można zwiększyć dla osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których "ORZECZONO" chorobę a nie tak jak było do 31.12.2010 r. "STWIERDZONO" chorobę.  

REASUMUJĄC:

1. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych wpłat na PFRON (art. 21 ust. 4 ustawy), - jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

2. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych potrzebny do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON na nowych zasadach (art. 22 ust. 1 ustawy), tj. wyliczając 30% wskaźnik osób ze schorzeniami szczególnymi - jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

3. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych dot. wykazania się spełnianiem warunków do uzyskania statusu ZPChr (art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy), - jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

4. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych od 2011 r. dla ZPCHR do prawa do zwolnień z podatków i opłat, o którym mowa w art. 31 ustawy.- jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

5. WAŻNE: Jedynie w przypadku ustalenia (zwiększenia) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a ust. 1b ustawy), - Zaświadczenia nie będą dokumentowały tych schorzeń (z wyjątkiem niewidomych) dla potrzeb dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za okresy od stycznia 2011 r.


PRZYPIS DO POZ. 8 na nowym druku INF-D-P mówi wprost:

W odniesieniu do okresów sprawozdawczych przypadających od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r. włącznie osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome (schorzenia te dokumentuje się orzeczeniami, o których mowa w ustawie, innymi orzeczeniami lub zaświadczeniami lekarza specjalisty). W odniesieniu do okresów sprawozdawczych począwszy od stycznia 2011 r. osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję (schorzenia te dokumentuje się orzeczeniami, o których mowa w ustawie, lub innymi orzeczeniami), oraz osoby niewidome.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych interpretuje, iż np. osoby niewidome wcale nie muszą mieć kodu na orzeczeniu, po prostu mają to być osoby niewidome, których to schorzenie stwierdzi lekarz okulista.

I tak:

 

art. 22 ust. 1 pkt 2  wystarczy zaświadczenie

art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. B wystarczy zaświadczenie

art. 26a ust. 1b, (po interpretacji BON) potrzebny jest wpis w orzeczeniu lub dodatkowy opis z ZUS jako uzupełnienie orzeczenia

art. 21 ust. 7. wystarczy zaświadczenie

W TEJ KWESTII ZACHODZI POWAŻNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO NADUŻYCIA INTERPRETACYJNEGO PRZEZ PFRON, NASZA ORGANIZACJA BĘDZIE DOMAGAĆ SIĘ STOSOWNYCH WYJAŚNIEŃ.


Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu
Edyta Sieradzka - Wiceprezes Zarządu

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.