Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: w sprawie ustalania wskaźników zatrudnienia zarówno na potrzeby udzielania ulg we wpłacie na PFRON lub możliwości uzyskania zwolnienia np. z podatku od nieruchomości przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 07.04.2011 r.

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych skierowała w dniu 08.03.2011 roku zapytanie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwestii komunikatu opublikowanego na stronach PFRON w dniu 04.03.2011 roku pt. "Obniżenie wpłat na PFRON".

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ODPOWIEDŹ BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 07.04.2011 R. NA ZAPYTANIE ORGANIZACJI OBPON.ORG Z DNIA 08.03.2011 R.

08.03.2011 r. Pismo skierowano do: Teresa Hernik  - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnospranwych Wojciech Skiba - Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospranwych 

Organizacja OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i interpretację zamieszczonego w dniu 04.03.2011 roku na stronie internetowej PFRON komunikatu pt.: "Obniżenie wpłat na PFRON", który, naszym zdaniem, jest nadużyciem interpretacyjnym, gdyż zawarte w nim stwierdzenia  nie znajdują oparcia w przepisach prawa.

            Naszym zdaniem interpretacja PFRON dot. ustalenia wskaźników zatrudnienia zarówno na potrzeby udzielania ulg we wpłacie na PFRON lub możliwości uzyskania zwolnienia np. z podatku od nieruchomości przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej, w żaden sposób nie znajduje oparcia w przepisach prawa, tzn. nie wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 jak i art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

            Jednocześnie uważamy, że komunikat PFRON wprowadza pracodawców w błąd, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nie można wymagać od pracodawców dokumentowania schorzeń szczególnych wymienionych w w/w artykułach, nakazując im branie pod uwagę tylko informacji zawartych w orzeczeniach. Stanowczo uważamy, iż zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 1 pkt 2 i  art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b - w odróżnieniu od możliwości uzyskania zwiększonego dofinansowania wynikającego ze schorzeń szczególnych (wyjątek niewidomi) - pracodawcy w dalszym ciągu mogą dokumentować schorzenia szczególne w tych dwóch artykułach -  biorąc pod uwagę dodatkowo wraz z orzeczeniami, z których nie wynika schorzenie szczególne -  zaświadczenia od lekarzy specjalistów.

 

            Uważamy, iż dokumentem potwierdzającym wystąpienie u pracownika szczególnych schorzeń może być jedno z orzeczeń, o których mowa w ustawie. Jeżeli z orzeczenia tego nie wynika jednoznacznie wystąpienie jednego ze szczególnych schorzeń wymienionych w przepisie, na podstawie którego pracodawca ustala stan zatrudnienia osób o szczególnych schorzeniach, to dokumentem tym może być także zaświadczanie lekarza specjalisty potwierdzające wystąpienie jednego ze szczególnych schorzeń (wyrok WSA w Warszawie z 3 listopada 2009 r., III SA/Wa 718/09, LEX nr 588182). Owszem, zaświadczenia nie będą jednak dokumentowały tych schorzeń (z wyjątkiem niewidomych) dla potrzeb dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za okresy od stycznia 2011 r.

REASUMUJĄC uważamy, iż:  

1. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby naliczania wpłat na PFRON (art. 21 ust. 4 ustawy), - jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

2. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych potrzebny do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON na nowych zasadach (art. 22 ust. 1 ustawy), tj. wyliczając 30% wskaźnik osób ze schorzeniami szczególnymi - jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

3. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych dot. wykazania się spełnianiem warunków do uzyskania statusu ZPChr (art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy), - jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

4. Ustalając stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych od 2011 r. dla ZPCHR do prawa do zwolnień z podatków i opłat, o którym mowa w art. 31 ustawy - jest możliwość dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych dodatkowo oprócz orzeczeń na podstawie zaświadczeń od lekarzy specjalistów;

5.  Jedynie w przypadku ustalenia (zwiększenia) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 26a ust. 1b ustawy) - zaświadczenia nie będą dokumentowały tych schorzeń (z wyjątkiem niewidomych) dla potrzeb dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za okresy od stycznia 2011 r.

Z sentencji w/w wyroku WSA w Warszawie z 3 listopada 2009 r., III SA/Wa 718/09, LEX nr 588182) wynika, iżzdaniem Sądu do stwierdzenia schorzenia uzasadniającego obniżenie wskaźnika nie jest uprawniony pracodawca czy sam pracownik, lecz podmiot posiadający uprawnienia w tym zakresie czyli lekarz specjalista, względnie komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności. Natomiast zawarte w aktach sprawy zaświadczenie lekarskie z dnia 19 listopada 2007 r. potwierdza istnienie schorzenia u pracownika ale na dzień wydania tego zaświadczenia.

W wielu wyjaśnieniach BON wielokrotnie podkreślał, że w przypadku schorzeń szczególnych w przypadku braku kodu na orzeczeniu schorzenie specjalne (szczególne) powinno być udokumentowane zaświadczeniem lekarza specjalisty w tym zakresie.

BON III 02936/330/05/LK

Szczególne schorzenia, o których mowa w art. 26e lub 32 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, ze zm.), powinny być udokumentowane orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność (wówczas zawiera ono stosowny opis lub kod niepełnosprawności).

W przypadku, w którym w orzeczeniu nie zaznaczono stosownego kodu lub w przypadku, gdy określony typ orzeczenia nie zawiera wskazania rodzaju niepełnosprawności (lub określenia dysfunkcji) — do orzeczenia należy załączyć zaświadczenie lekarza specjalisty lub inne orzeczenie potwierdzające wystąpienie u osoby niepełnosprawnej dysfunkcji narządu wzroku w w/w zakresie”.

BON – I – 52311-31-EŁ/07

„W odpowiedzi na pismo z dnia 17 lipca 2007 r., znak: OBPON-10/07/2007/010 w sprawie odnawiania zaświadczeń od lekarzy specjalistów potwierdzających choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 roku w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania ( Dz. U. z 1998 r., Nr 124, poz. 820 ze zm.) do schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zalicza się przewlekłe choroby psychiczne ( § 1 pkt. 8 w/w rozporządzenia). W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w którym nie zaznaczono stosownego kodu lub w przypadku, gdy orzeczenie nie zawiera wskazania rodzaju niepełnosprawności (lub określenia dysfunkcji), Biuro podtrzymuje swe stanowisko, iż wystarczającym potwierdzeniem choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, lub epilepsji, będzie uzyskane zaświadczenie od lekarza specjalisty, zawierające stwierdzenie o braku możliwości cofnięcia, lub wyleczenia schorzenia. Termin ważności zaświadczenia zależy od lekarza specjalisty, który je wystawia.”

            Mając jak na wstępie, prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie oraz o  wyjaśnienie przez Ministerstwo i interpretację zamieszczonego w dniu 04.03.2011 roku na stronie internetowej PFRON, komunikatu pt.: „Obniżenie wpłat na PFRON", który naszym zdaniem jest nadużyciem interpretacyjnym, a tym samym jest krzywdzący dla pracodawców.

W załączeniu zamieszczamy również:  TREŚĆ KOMUNIKATU PFRON

Data publikacji : dn.4 marca 2011 r.

          Obniżenie wpłat na PFRON

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. przepisów ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informujemy, że warunkiem skorzystania przez pracodawców z prawa do udzielania innym pracodawcom informacji o wysokości obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu usługi lub produkcji jest zatrudnienie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąganie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 30 % pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osób: niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo albo osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją.

Pamiętać przy tym należy o prawidłowym udokumentowaniu niepełnosprawności oraz jej stopnia, wynikającym wprost z przepisów art. 1 i art. 3 ustawy o rehabilitacji. Wymagane jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub traktowanego z nim na równi orzeczenia ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b zwykłe zaświadczenie lekarskie nie daje podstawy do zaliczenia pracownika do osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo albo osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją. W tym celu niezbędne jest posiadanie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem jej przyczyn.

PISMO OBPON.ORG DO BON DO POBRANIA  >>> PISMO OBPON.ORG DO PFRON DO POBRANIA  >>>

ODPOWIEDŹ BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 07.04.2011 R. NA ZAPYTANIE ORGANIZACJI OBPON.ORG Z DNIA 08.03.2011 R. DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU

Z poważaniem Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu Edyta Sieradzka - Wiceprezes Zarządu  

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl

Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 109zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (3), (6) lub (12) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON:

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.