Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Od przyszłego roku nie trzeba będzie uzasadniać korekty

Po 1 stycznia 2016 r. podatnik, który zorientował się, że zrobił pomyłkę w rozliczeniach 
z fiskusem i chciałby przesłać do urzędu skorygowaną deklarację podatkową, nie będzie musiał podawać urzędnikom powodu wprowadzania w niej zmian.

 

5 października br. prezydent podpisał ustawę nowelizującą ordynację podatkową. Zmieni ona dużo w kwestii uzasadnienia korekt deklaracji. Od chwili wejścia w życie zmian w ordynacji, czyli od 1 stycznia 2016 r., uzasadnienie nie będzie już obowiązkowe. Nowelizacja jest opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 1649.

Złożenie korekty deklaracji podatkowej jest obowiązkiem przedsiębiorcy, jeżeli deklaracja pierwotna zawiera błędy. Mogą one mieć charakter:

- 
formalny – nie wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego ani kwoty przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy czy kwoty zwrotu, mogą jednak utrudnić identyfikację podmiotu składającego deklarację,

- 
materialny – są to głównie błędy rachunkowe wpływające na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy lub kwoty zwrotu.

Jeżeli podatnik dobrowolnie 
i z własnej inicjatywy złoży korektę, to nie będzie odpowiadał za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, pod warunkiem jednak, że równocześnie z korektą zapłaci zaległości podatkowe wraz z ewentualnymi odsetkami.

Wyłączenie w czasie kontroli

Nie w każdej jednak sytuacji korekta deklaracji podatkowej będzie skuteczna. Jeżeli podatnik złożył ją w trakcie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego dotyczącego okresu, za który została złożona korekta, to nie odniesie ona skutku. Korekta wywoła skutek, tylko gdy będzie się odnosić do okresu, co do którego nie toczy się wobec podatnika żadne postępowanie ani kontrola podatkowa.

 

—Andrzej Lazarowicz, prezes wfirma.pl

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1291674-Od-przyszlego-roku-nie-trzeba-bedzie-uzasadniac-korekty.html#.VkBdGfkveM8
Źródło: Rzeczpospolita, 09.11.2015 r.

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.