Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Małgorzatą Tylewicz-Piwnik – Dyrektor ds. Prawnych OBPON

Robert Marchwiany: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje w maju cykl szkoleń dla Zakładów Pracy Chronionej i firm, które niedawno utraciły ten status. Będą one dotyczyć Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dlaczego akurat ten temat zostanie podjęty?

 

Małgorzata Tylewicz-Piwnik: Prowadzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej oraz tych, którzy ten status utracili, ale zachowali odpowiednią strukturę zatrudnienia. Dysponowanie funduszem ZFRON od zawsze rodziło wiele wątpliwości zwłaszcza, że nieprawidłowe posunięcia są obarczone bardzo dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Połowa roku to dobry moment, by uaktualnić bądź zweryfikować swoją wiedzę, na bazie której – bez presji czasu – można opracować plan wykorzystania środków, z których pracodawca będzie się musiał rozliczyć z PFRON-em do 20 stycznia 2019 roku.

Pośpiech jest często złym doradcą, a zatem teraz jest najlepszy moment, aby zastanowić nad racjonalnym wykorzystaniem funduszu rehabilitacji i by uniknąć obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków do PFRON-u.

 

Na czym będzie się Pani skupiała prowadząc te szkolenia?

Na szkoleniach zawsze stawiam na dyskusję z uczestnikami i rozwiązywanie konkretnych kazusów na bazie orzecznictwa sądów administracyjnych. Wobec mało precyzyjnych przepisów i często wzajemnie się wykluczających interpretacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydaje się, że stanowisko judykatury powinno pracodawcom wyznaczać prawidłowy tor postępowania.

 

ZFRON to dzisiaj dla pracodawców bardziej przywilej czy obowiązek?

Odpowiedz na to pytanie zależy od tego czy pracodawca potrafi efektywnie wykorzystać środki funduszu rehabilitacji. Nie ukrywam, że często spotykam się u pracodawców ze zniechęceniem. Szczególnie wtedy, gdy po raz kolejny spotkali się z odmową wydania zaświadczenia o pomocy de minimis na wydatek sfinansowany ze środków ZFRON. Dla nich wizja kolejnej decyzji w zakresie wykorzystania funduszu rehabilitacji wiąże się z realną obawą konieczności zwrotu wydatkowanych środków i wpłaty na PFRON 30 proc. równowartości podważonego wydatku. Od takich pracodawców często niestety słyszę, że wolą zwrócić na koniec roku środki do PFRON-u i mówiąc kolokwialnie „mieć problem z głowy” niż narażać się na dodatkowe, niemałe sankcje finansowe.

Podczas szkolenia, w oparciu o doświadczenia zebrane podczas przeprowadzanych u pracodawców audytów ZFRON oraz podczas udzielania pomocy prawnej przy odwołaniach pracodawców od niekorzystnych decyzji administracyjnych, będę chciała wskazać bezpieczne, czyli nie budzące kontrowersji, możliwości wykorzystania funduszu rehabilitacji.

 

Będzie też poruszany temat Indywidualnych Programów Rehabilitacji. Pracodawcy często popełniają błędy przy ich uzasadnianiu. Skąd one się biorą?

Błędy w uzasadnieniach działań zaleconych w ramach IPR biorą się wyłącznie z tego, że członkowie komisji rehabilitacyjnej zdarzają się zapominać co jest celem programu. A cel ten wprost określają przepisy prawa i jest nim zmniejszenie ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej. Jeżeli u podstaw programu legnie prawidłowa diagnoza ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego, to uzasadnienie zaleconych zadań będzie jedynie naturalną konsekwencją pokazującą na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy problemem i działaniem pozwalającym na rozwiązanie tego problemu.

 

Jednym z punktów szkoleń będzie kwestia wejścia w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jakie znaczenie będzie ono miało przy prowadzeniu ZFRON-u?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że fundusz rehabilitacji jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i wiele z form pomocy w ramach tego funduszu uzależnionych jest od posiadanych schorzeń. I tu wkraczamy w bardzo delikatną sferę danych szczególnie wrażliwych, która wymaga wdrożenia u pracodawcy odpowiedniej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, szkoleń i procedur w tym zakresie.

Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają wzory klauzul zgód, klauzul informacyjnych czy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zewnętrznym członkom komisji rehabilitacyjnej, a także dowiedzą się, jakie dane mogą zbierać od pracowników.

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.