Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

„Koalicja na rzecz osób niepełnosprawnych” - PFRON zakończył cykl konferencji

 

We wszystkich miastach wojewódzkich odbyły się krajowe konferencje poświęcone współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z samorządami i organizacjami pozarządowymi w kraju. Uczestnicy spotkań dyskutowali o dobrych praktykach i efektach pomocy osobom z niepełnosprawnościami, szukali też nowych rozwiązań w systemie wsparcia.

 

Cykl spotkań z przedstawicielami trzeciego sektora w poszczególnych regionach zainaugurowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. – Rozwijanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych to konieczność prowadzenia stałej współpracy. To współpraca centralna, z samorządami gminnymi, miejskimi, wiejskimi czy powiatowymi, ale także z sektorem trzecim, który w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych odgrywa istotną rolę – podkreśliła minister podczas wydarzenia w Zielonej Górze.

Od 2015 roku PFRON sukcesywnie zwiększa środki w planie budżetowym, które są przekazywane organizacjom pozarządowym działającym w najważniejszych obszarach życia społecznego, zawodowego i kulturalnego.

– Organizacje pozarządowe są najważniejszym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Podczas konferencji, które zorganizowaliśmy we wszystkich miastach wojewódzkich, chcieliśmy pokazać, jakie środki Funduszu są rozdysponowywane również dla trzeciego sektora. A liczby mówią same za siebie – wskazuje prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Na realizację przedsięwzięć proponowanych przez partnerów społecznych PFRON przeznaczy w 2019 roku blisko 279 mln złotych. Ponadto ponad miliard złotych Fundusz przekazuje samorządom – województwom i powiatom – na realizację programów sprzyjających zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz niwelujących bariery architektoniczne. Dofinansowanie ze środków publicznych otrzymuje w ten sposób m.in. 712 Warsztatów Terapii Zajęciowej i 115 Zakładów Aktywności Zawodowej w całej Polsce.

Jak wskazuje prezes Maląg, spotkania z przedstawicielami trzeciego sektora były także doskonałą okazją do zebrania informacji o tym, co jeszcze osobom niepełnosprawnym jest potrzebne. – Podczas tych spotkań dowiedzieliśmy się, że potrzeba jeszcze większego wsparcia WTZ-ów. Szukamy sposobów, jak te oczekiwania spełnić – wyjaśniła prezes Zarządu PFRON.

Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, który był gościem jednej z konferencji, zwrócił uwagę, że powierzenie trzeciemu sektorowi tak wielu zadań w zakresie tworzenia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, od diagnozy do włączenia społecznego i zawodowego, to olbrzymie zobowiązanie.

Czujemy się szczególnie wyróżnieni tym, że instytucje szczebla centralnego nam zaufały. Dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i środkom solidarnościowego funduszu wsparcia, organizacje pozarządowe, będące najbliżej osób potrzebujących mogą skutecznie organizować potrzebną pomoc – zaznaczył Jagodziński. Dodał, że ta współpraca ma charakter wzajemny. – Organizacje pozarządowe nie tylko korzystają z krajowych środków publicznych, ale dzięki udziałom w konkursach i odbywającej się tam ocenie, mogą też się profesjonalizować w efektywnej pomocy osobom niepełnosprawnym – podkreślił przedstawiciel „FAR”.

Natomiast wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Mariusz Mituś mówił o działaniach, jakie organizacja podejmuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. – Bardzo mocno obserwujemy i słuchamy, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych. Przygotowujemy ich do pracy w różnych formach – wskazał Mituś. Wyjaśnił, że PSONI stara się rozwijać takie projekty, jak mieszkania treningowe i opiekę asystencką. – Mają one ogromne znaczenie w nawiązywaniu przez osoby niepełnosprawne relacji społecznych przez osoby z niepełnosprawnościami. Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie PFRON – podkreślił.

Według raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „2018. Kondycja organizacji pozarządowych” w 2018 roku w Polsce istniało 143 tys. organizacji, w tym 117 tys. stowarzyszeń. Szacuje się, że na rzecz osób chorych oraz osób z niepełnosprawnością działa około 25 proc. organizacji trzeciego sektora.

 

PFRON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.