Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON: Druga rekrutacja na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”

 

W dniu 27 maja br. rozpoczyna się proces rekrutacji słuchaczy na II edycję studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”. Studia są realizowane w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3.

 

Studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” realizowane są na 4 polskich uczelniach:

 • Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed) – na tę uczelnię zgłaszają się kandydaci z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.
 • Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UML)  – na tę uczelnię zgłaszają się kandydaci z województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego.
 • Uniwersytecie Warszawskim (UW) – na tę uczelnię zgłaszają się kandydaci z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego.
 • Uniwersytecie Wrocławskim (UWr) – na tę uczelnię zgłaszają się kandydaci z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego.

Studia adresowane są w szczególności do

psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Celem realizacji studiów podyplomowych

„Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” jest przekazanie wiedzy dotyczącej specyfiki zarządzania procesem rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz doskonalenie praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia osoby z niepełnosprawnością przez wszystkie etapy rehabilitacji. Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować specjalistów do kompleksowego zarządzania rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Czas trwania studiów 

2 semestry; program kształcenia obejmuje 210 godzin dydaktycznych.

Program kształcenia obejmuje następujące moduły kształcenia:

 1. Moduł Prawno-Organizacyjny,
 2. Moduł Medyczny,
 3. Moduł Psychologiczny,
 4. Moduł Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Rynku Pracy,
 5. Moduł Zarządzania Procesem Rehabilitacji,
 6. Moduł Seminarium.

Treść programu kształcenia zostanie zmodyfikowana w stosunku do programu realizowanego obecnie podczas I edycji studiów na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Prace nad programem zakończą się w lipcu br.

 

Ogólny harmonogram rekrutacji

Rekrutacja składa się z trzech etapów.

Etap  I (formalny)

złożenie/nadesłanie w terminie kompletu dokumentów aplikacyjnych m. in.:

 • Potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • Curriculum vitae (CV),
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
 • Portfolio: dokumenty potwierdzające doświadczenia związane  z pracą z osobami niepełnosprawnymi, chorymi czy starszymi,
 • Podanie o przyjęcie na studia.

Termin rejestracji internetowej w systemie IRK, który obowiązuje na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Wrocławskim, rozpocznie się w dniu 24.05.2019 r. i potrwa do 19.06.2019 r.

Dokumenty w wersji papierowej należy składać na każdej z uczelni w terminie od 27.05.2019 do 21.06.2019.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na każdej uczelni w dniu 01.07.2019 r.

Etap  II – Arkusz kompetencji

Kandydaci na studia zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji wypełnią Arkusz kompetencji, obejmujący m.in. następujące obszary tematyczne:

 • pytania otwarte typu wywiadu behawioralno-sytuacyjnego;
 • pytania służące ocenie kompetencji interpersonalnych;
 • pytania tzw. Basket - zadania pisemne, papier – ołówek, których celem jest sprawdzanie umiejętności organizacyjnych - kandydaci na studia będą mieli za zadanie uporządkować różnorodne sprawy organizacyjne, np. wiadomości mailowe, zadania strategiczne i operacyjne.

Termin arkusza – 6.07.2019 r. na każdej z uczelni. Lista osób zakwalifikowanych do III etapu zostanie zamieszczona w dniu 12.07.2019 r.

Etap  III Rozmowa kwalifikacyjna

Na rozmowę zaproszeni zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów uzyskaną w II etapie rekrutacji, w liczbie 40 osób na każdej uczelni. W sytuacji, gdy  kandydaci na pozycji 41 i dalszej listy rankingowej uzyskali taką samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący 40 miejsce, również będą zapraszani na rozmowę. Podczas rozmowy Komisja ma do dyspozycji portfolio kandydata oraz arkusz kompetencji. Rozmowa ma na celu ocenę predyspozycji osobowych i szeroko pojętych kompetencji społeczno-zawodowych kandydatów, które są szczególnie istotne w odniesieniu do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

Terminy przeprowadzenia rozmowy będą ustalane według indywidualnych harmonogramów na każdej uczelni.

Zakończenie rekrutacji i wywieszenie list rankingowych wraz z listą przyjętych osób na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” planowane jest w dniu 20.09.2019 r.

Kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” będzie posiadał kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalające na zarządzanie procesem rehabilitacji klienta/pacjenta. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostanie świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Kompetencje absolwenta będą obejmować zagadnienia dotyczące kompleksowej rehabilitacji, na którą składa się rehabilitacja: medyczna, zawodowa, społeczna, psychologiczna. Kształcenie słuchacza ukierunkowane jest na rozwój jego umiejętności w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z rehabilitacją; samodzielnego radzenia i pomocy klientowi/pacjentowi, w tym zwiększania jego osobistej motywacji do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy; rozstrzygania spraw związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy, prawa cywilnego i zabezpieczenia społecznego; znajomości i rozumienia procesu leczenia, procedur administracyjnych; skutecznego motywowania środowiska rodzinnego i zawodowego w zakresie wsparcia osoby rehabilitowanej i jej aktywizacji.

 

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji i udziale w studiach zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególnych uczelniach zostaną zamieszczone na ich stronach internetowych.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.