Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Wydatkowanie środków ZFRON

Uzyskane w danym roku kalendarzowym środki ZFRON pochodzących ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do PFRON.

 

Tym samym do końca 2019 r. należy wykorzystać środki uzyskane w 2018 r. Jeżeli środki nie zostaną wykorzystane, wówczas trzeba będzie zwrócić je do PFRON w terminie do 20 stycznia 2020 r.

Obowiązek wydatkowania środków ma zastosowanie zarówno do pracodawców prowadzących zpchr, jak i tych, którzy ten status utracili, ale ze względu na osiągany wskaźnik zatrudnienia ogółem oraz osób z niepełnosprawnościami zachowali środki ZFRON i nadal je wydatkują.

Katalog środków ZFRON podlegających zwrotowi do Funduszu jest zamknięty i uwzględnia wyłącznie te pochodzące:

 • ze zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
   
 • ze zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych,
   
 • ze zwolnień z opłat (z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym),
   
 • z nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Procedurze zwrotu do Funduszu nie podlegają zaś pozostałe kategorie środków, np. pochodzące ze zbycia środków trwałych zakupionych z ZFRON (w części niezamortyzowanej).

 

Warto pamiętać,, iż zwrot środków ZFRON nie dotyczy wyłącznie środków znajdujących się na rachunku bankowym, lecz wszystkich środków zewidencjonowanych jako środki ZFRON, a więc także np. środków przekazanych do kasy ZFRON, czy znajdujących się w dyspozycji dysponenta funduszu rehabilitacji.

 

Przypominamy również stanowisko BON w sprawie możliwości możliwości finansowania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji kosztów związanych z dostępem do portalu internetowego - w tym dostępów do usług proponowanych przez naszą Firmę oraz aktualnie obowiązującą PROMOCJĘ OBPON: Skorzystaj ze środków ZFRON do końca 2019 roku!

 

NIE TRAĆ CZASU ANI PIENIĘDZY!

JUŻ DZIŚ
WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘPY DO NASZYCH USŁUG

FINANSUJĄC JE ZE ŚRODKÓW ZFRON.

 

 

Tutaj link do artykułu: Komunikat OBPON.ORG: Ważna odpowiedź BON w sprawie możliwości finansowania ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji kosztów związanych z dostępem do portalu internetowego (wortalu)

 

 

oprac.
Annamaria Kaliszczak 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.