Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Pensje rosną szybciej niż ceny. Briefing nt. wynagrodzeń z udziałem minister Maląg

– Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ubiegłym roku wyniosło 4918,17 złotych. Oznacza to, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 4,8 proc. – mówiła podczas briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

 

W latach 2012-2015, czyli przez 4 lata, przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły realnie o 11 proc. a w latach 2016-2019, czyli również w ciągu 4 lat, wzrost wyniósł 19,4 proc. 

– To najwyższy do 30 lat realny wzrost płac w ciągu 1 kadencji – mówiła w środę podczas briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Średni realny roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2012-2015 wyniósł 2,6 proc., a w latach 2016-2019 – 4,5 proc. To najszybszy średni wzrost od 30 lat.

W ostatnich latach dużo szybciej rośnie też minimalne wynagrodzenie.

– W latach 2010-2015 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 433 zł (z poziomu 1317 zł do 1750 zł), co oznacza wzrost o 33 proc. W latach 2015-2020 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 850 zł (z poziomu 1750 zł do 2600 zł), co oznacza wzrost o 49 proc. – zaznaczyła minister Marlena Maląg.

Pensje rosną szybciej niż ceny

Szefowa resortu rodziny mówiła też, że pomimo obecnego w gospodarce wzrostu cen, wynagrodzenia rosną jeszcze szybciej, co oznacza, że siła nabywcza portfeli Polaków rośnie. W efekcie w 2019 r. mogliśmy kupić więcej takich samych produktów niż w roku 2015.

Ostatnie lata to również pozytywne zmiany na rynku pracy. – Zlikwidowaliśmy syndrom pierwszej dniówki. Znieśliśmy przepisy dyskryminujące pracowników ze względu na staż pracy. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy – podkreśliła minister Marlena Maląg.

2019 dobrym rokiem na rynku pracy

– Z najświeższych danych BAEL wynika, że w III kw. 2019 r. liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom, tj. 16,6 mln osób. To wzrost o 385 tys. osób w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. – mówiła podczas briefingu prasowego wiceminister Alina Nowak.

Coraz mniej Polaków pozostaje też bez pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2019 r. wyniosła 866,4 tys. osób i była o blisko 700 tys. osób mniejsza niż w końcu 2015 roku. To spadek o 44,6 proc. W końcu 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. i była o 4,5 pkt proc. niższa niż w końcu 2015 roku. Jest to najniższy od 30 lat poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku. Wynik ten był znacznie lepszy, niż przewidywano w projekcie budżetu na 2019 r. (5,6 proc.)

Renty i emerytury w górę

Minister Marlena Maląg ogłosiła w środę również, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. wynosi 103,56 proc. To więcej, niż prognozowano. Oznacza to, do emerytów i rencistów trafi więcej pieniędzy.

I tak świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosną o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o wskaźnik waloryzacji – 103,56 proc. Jednocześnie najniższe emerytura wzrośnie o 100 zł – z 1100 zł do 1200 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 900 zł.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 9,2 mld zł.

Materiały

Zdjęcia z wydarzenia

 

 

MRPIPS

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.