Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Praca a niepełnosprawni intelektualnie

Praca to dla każdego człowieka specyficzna wartość. To szansa na rozwój i zaspokojenie wielu istotnych potrzeb. Daje ona nie tylko korzyści finansowe, ale również umożliwia kontakty z otoczeniem oraz nawiązywanie relacji, przyjaźni. W Polsce niestety wciąż istnieje wyraźna tendencja do zajmowania gorszej pozycji na rynku pracy przez osoby posiadające niepełnosprawność, które mają w większości przypadków niskie kwalifikacje zawodowe.

 

Trzeba mieć świadomość, że zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego intelektualnie nakłada na pracodawcę, ale również na współpracowników dodatkowe powinności. Tutaj niezwykle istotne jest przyjęcie świadomej postawy wspierającej. Nie każdy pracodawca potrafi sprostać takiemu wyzwaniu. Niesie to bowiem współpracę z osobą z niepełnosprawnością. Pomijając samą życzliwość potrzebna jest tutaj właściwa wiedza dotycząca charakteru niepełnosprawności oraz możliwości i ograniczeń z nią związanych.

Ponadto, niezwykle istotne jest również profesjonalne doradztwo zawodowe, aktywne pośrednictwo pracy oraz wspieranie w zatrudnieniu, a później monitorowanie przebiegu pracy zawodowej osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

 

Większość osób niepełnosprawnych intelektualnie to osoby bierne zawodowo, często uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Praca zawodowa w ich przypadku jest ważnym elementem, ponieważ zapobiega wykluczeniu społecznemu. Jest więc również jednocześnie terapią. Z jednej strony praca jest dla takich osób polepszeniem sytuacji bytowej, z drugiej zaś, a może przede wszystkim, zwiększeniem poczucia własnej wartości oraz samooceny. Dodałbym, że to także szansa na rozwój osobowości i znacznie większa możliwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

 

Jeżeli spojrzymy praktycznie na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego intelektualnie, to w przypadku tej grupy osób na pewno najistotniejsza, z punku widzenia oceny przydatności zawodowej, będzie motywacja do pracy. Wiele będzie zależało od indywidualnych możliwości, bowiem osoba niepełnosprawna intelektualnie może zostać zatrudniona na chronionym bądź też otwartym rynku pracy.

 

Kilka słów o stanowisku pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie sama adaptacja stanowiska pracy powinna mieć na celu przede wszystkim dostosowanie i zapewnienie wykonywania czynności zawodowych adekwatnie do możliwości konkretnej osoby. Istotne jest również zapewnienie wsparcia w miejscu pracy ze strony asystenta. Niepełnosprawny intelektualnie pracownik powinien mieć postawione konkretne zadania na stanowisku pracy. Ważne będą jasne instrukcje dotyczące obowiązków służbowych, zakresu czynności, wymiaru czasu pracy oraz sposobów postępowania w sytuacjach problemowych.

 

Istotna jest również kwestia koegzystencji, bowiem przystosowanie miejsca pracy - w szczególności na otwartym rynku pracy -  niesie ze sobą dodatkową odpowiedzialność, która wiąże się między innymi z przygotowaniem innych pracowników na przyjęcie niepełnosprawnego kolegi lub koleżanki. Warto poświęcić trochę czasu, aby w miejscu pracy osoba taka czuła się i bezpieczna i akceptowana. Ważna jest wiedza o specyfice niepełnosprawności intelektualnej oraz trudnościach, które towarzyszą w codziennym funkcjonowaniu tych osób.

Dlatego też dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, najbardziej właściwe są prace proste - niezbyt skomplikowane.

 

Chcąc zatrudnić osobę niepełnosprawną intelektualnie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia, jakie towarzyszą w funkcjonowaniu społecznym tych osób. Zazwyczaj osoby z tej grupy nie podejmują  działań z własnej inicjatywy, natomiast starają się naśladować innych. Kiedy starają się rozwiązywać różnego rodzaju problemy nie potrafią wykorzystać własnego doświadczenia, po prostu stosują metodę prób i błędów.

Nie możemy tutaj oczekiwać planowania i samodzielności, bowiem często podejmowane działania następują  pod wpływem aktualnego nastroju, bez dokładnego przewidzenia skutków swoich decyzji.

 

Chociaż osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są raczej samodzielne i zaradne społecznie, to jednak nie powinny wykonywać zawodów, które wymagają podejmowania decyzji, ponieważ nie mają w dostatecznym stopniu rozwiniętej tej sfery poznawczej, z którą związane jest myślenie abstrakcyjne. Nie zmienia to faktu, że obecność tych osób w sferze zatrudnienia rośnie, co bardzo cieszy, bowiem dzięki temu możemy się przekonać o ich wartości niezależnie od stereotypów jakie o nich krążą.

 

Przyjazne miejsce, ludzie świadomi swojej koleżanki lub kolegi z niepełnosprawnością oraz właściwie przystosowane stanowisko pracy, umożliwiające takiej osobie wywiązywać się ze swoich obowiązków i spełniać to szansa na zaistnienie na rynku pracy jako pełnosprawnego pracownika. Takich przykładów widzę coraz więcej i jeszcze więcej chcę.

 

autor:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

WERBEO -Rynek pracy jest dla wszystkich!

 

 

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.