Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: Start nowego cyklu szkoleń OBPON - serdecznie zapraszamy do 14 miast w całej Polsce!

Szanowni Państwo - spotkajmy się w Rzeszowie! Już dziś rozpoczynamy cykl naszego nowego szkolenia pt.: 'Wybrane problemy funkcjonowania pracodawców zatrudniających OzN w świetle zmian przepisów Ustawy o rehabilitacji, Ustawy Budżetowej, Kodeksu Pracy, Funduszu Solidarnościowego i płacy minimalnej - zmiany prawne po 1 stycznia 2020 roku'. 

 


Skolenie OBPON - Ustawa o rehabilitacji po zmianach w 2019 r.

        

WSTĘP

PROGRAM
 
TERMINY
 
CENNIK
 
INFO
        

Szanowni Państwo

Rok 2019 r. przeszedł już do historii i jak słyszymy był ROKIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jaki zatem będzie rok 2020 dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców?

Na to pytanie postaramy się Państwu odpowiedzieć na I cyklu szkoleń OBPON związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w Polsce w 2020 r.

Serdecznie zapraszam na szkolenie pt.:

"Wybrane problemy funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w świetle zmian przepisów Ustawy o rehabilitacji, Ustawy Budżetowej, Kodeksu Pracy, Funduszu Solidarnościowego i płacy minimalnej
- zmiany prawne po 1 stycznia 2020 roku"na którym wspólnie z Państwem omówimy ważne zmiany po 1 stycznia 2020 r. w ustawie o rehabilitacji dotyczące m.in. wyliczenia odsetek do PFRON i orzekania o niepełnosprawności, omówimy nowości związane z procedurami w PFRON dot. dofinansowań i wpłat obowiązkowych, prowadzeniem ZFRON i obecnie prowadzonymi audytami UKS w tym zakresie, udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON i kontrolami PFRON.

BARDZO WAŻNE:
Termin przedawnienia roszczeń PFRON w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych to 5 lat - stanowisko TSUE, krajowych sądów administracyjnych - potwierdził też UOKiK - szczegółowe kwestie związane z tym ważnym dla pracodawców stanowiskiem UOKiK i wyrokami sądów - zostaną szeroko omówione na szkoleniu!

Na szkoleniach zostaną również szczegółowo omówione kwestie:

 • złożonych do 25.01 i 25.02 wniosków Wn-D do PFRON od stycznia 2020 r.
 • składki na FP i nowego limitu pomocy publicznej na 2020 r.
 • zostanie wyliczona nowa wartość ulgi począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2020 roku,
 • wpływu na rozliczenia z PFRON nowej kwoty płacy minimalnej ustalonej na 2020 r.
 • zaprezentujemy najnowsze wyroki Sądów dot. ZFRON, dofinansowań i ulg.
 • przedstawimy również nowe wytyczne dla Sektora publicznego i prywatnych pracodawców zawarte w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • nowe kryterium dochodowe dot. tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych.
 • przedstawimy nowe stawki dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej na 2020 r. wraz z ich nową sprawozdawczością do PFRON.

Dodatkowo zgodnie z zapowiedzią Prezesa PFRON Krzysztofa Michałkiewicza na powyższym szkoleniu prawdopodobnie będzie mógł być również omówiony dokument: "Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych", tworzony wraz z MRPiPS. Zgodnie z wypowiedzią Prezesa PFRON to właśnie "Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami będzie w nowym roku zadaniem priorytetowym dla PFRON".

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców osób z niepełnosprawnościami w Polsce na I cykl szkoleń w 2020 roku.

EDYTA SIERADZKA

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.

       

WSTĘP

PROGRAM

TERMINY
 
CENNIK
 
INFO
       

PROGRAM SZKOLENIA

I. Omówienie nowelizacji ustawy o rehabilitacji, które weszły w życie po 1 stycznia 2020 roku - ważne.

II. Omówienie wpływu Ustawy Budżetowej z 2020 r. na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i ubieganie się przez pracodawców w PFRON o miesięczne dofinansowanie. Budżet PFRON na 2020 rok.

III. Omówienie zmiany ustawy o Funduszu Solidarnościowym po 1 stycznia 2020 roku - wpływającej na osoby niepełnosprawne i ich pracodawców.

IV. Omówienie zmian w Kodeksie Pracy na 2020 rok i zmiany płacy minimalnej - wpływających na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 rok - nowe obowiązki a praktyka.

V. Omówienie obowiązku złożenia rozliczeń rocznych do PFRON za 2019 r.

VI. Omówienie wysłania do PFRON informacji o sytuacji ekonomicznej za 2019 r. - sprawozdania finansowe za 2019 r.

VII. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 roku.

 • WAŻNE -Omówienie kwot maksymalnego dofinansowania na 2020 r. w oparciu o poszczególne stopnie niepełnosprawności i schorzenia szczególne - czy będą zmiany w 2020 roku?
 • Omówienie spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r., w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych.
 • Wyliczenie kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P po 1 stycznia 2020 r. (składka na FP - jaka wysokość?).
 • Ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności a prawo do wstecznego dofinansowania - korekty Wn-D i INF-D-P i INF-O-PP.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w dofinansowaniach przez pracodawców.
 • OMÓWIENIE WZORU siatki wolnych wakatów (etatów).
 • NAJNOWSZE STANOWISKO BON w zakresie wykazywania efektu zachęty metodą jakościową - BARDZO WAŻNE!
 • Terminy złożenia wniosków Wn-D w 2020 roku do PFRON.
 • Procedura związana z kontrolą, wykaz najważniejszych dokumentów wskazanych przez PFRON dot. kontroli dofinansowań.
 • Omówienie WN-D, INF-D-P i INF-O-PP.
 • Omówienie wpływu decyzji nakazującej zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na bieżące dofinansowania - procedura postępowania w takim przypadku.
 • Omówienie decyzji wstrzymującej wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • Omówienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Omówienie wniosku o umorzenie odsetek od dofinansowania objętego zwrotem.
 • Omówienie wniosku o rozłożenie na raty dofinansowania lub odroczenie terminu płatności.
 • Statystyki w PFRON przyznanych dla pracodawców pozytywnych rozstrzygnięć spraw dot. dofinansowania.
 • Kasacje PFRON i skargi pracodawców dot. kosztów płacy mające wpływ na pomoc publiczną - nowe wyroki sądów i nowe wytyczne PFRON.

VIII. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

 • Omówienie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na PFRON w 2020 roku dla kontrahentów, zmiana kwoty w poz. 34 na INF-U oraz wyliczenia wskaźników zatrudnienia.
 • Omówienie prawidłowości kwalifikacji: usługa własna a usługi obce, podwykonawstwo, terminowość opłacania należności, wskaźniki i stany zatrudnienia wykazywane na INF-U i INF-1.
 • Omówienie obowiązków związanych z ulgami w zakresie sprawozdawczości w PFRON, informacje dla kontrahentów, ulgi dla kontrahentów, obowiązek prowadzenia ewidencji ulg w 2020 r. i wskazanie, że e-pfron2 nie jest ewidencją ulg!.
 • Omówienie kontroli PFRON w zakresie art. 22 i możliwości złożenia odwołania od decyzji PFRON.
 • Wykaz najważniejszych dokumentów wskazanych przez PFRON dot. kontroli ulg.
 • Omówienie INF-U i INF-1-u - wykaz błędów popełnianych przez sprzedających tj. udzielających ulg.
 • Konsorcja a prawo do udzielenia ulg we wpłatach na PFRON.

IX. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ZFRON i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej w 2020 roku.

 • Omówienie obowiązków zakładu pracy chronionej - warunki - stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez prowadzącego zpch, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 • Omówienie przesłanek uchylenia statusu zakładu pracy chronionej - procedura uchylania statusu zpchr - zawiadomienie do Wojewody do kiedy?
 • ZFRON w 2020 r. tworzenie i wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach puli ogólnej i pomocy de minimis, indywidualnych programów rehabilitacji, pomocy indywidualnej.
 • Omówienie - błędów popełnianych przez pracodawców przy opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji, uwzględniając najnowsze wytyczne UKS i PFRON.
 • Omówienie regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Omówienie sprzedaży środków trwałych zakupionych w całości lub części ze środków ZFRON.
 • Omówienie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • BARDZO WAŻNE - omówienie przeprowadzonych w 2019 roku i obecnie przeprowadzanych w 2020 roku - Kontroli zakładowego funduszu rehabilitacji przez UKS - AUDYT trwający do 3 miesięcy!
 • Kontrole PIP, wojewody, PFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze dot. ZFRON - DEK-II-a, DEK-R, INF-1 i prowadzącego zakład pracy chronionej - INF-W, INF-W-Z

X. Omówienie najważniejszych kwestii dla pracodawcy po utracie statusu zakładu pracy chronionej.

 • Omówienie wniosku o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej.
 • Utrata statusu i jego wpływ na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu.
 • Kontrole ZFRON były zpchr - kiedy i w jakim zakresie?
 • WAŻNE - Obowiązek utrzymania wskaźnika zatrudnienia i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych po utracie statusu a wpływ na ZFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu.

XI. Omówienie najważniejszych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych w 2020 r. w kontekście ustawy o rehabilitacji i KP.

 • Omówienie dobrowolności przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności w zakładzie pracy a wytyczne z KP i ustawy o rehabilitacji
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - znaczny i umiarkowany stopień a lekki? Dodatkowa przerwa w pracy.
 • Dodatkowa przerwa w pracy.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 • Przekładanie orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS na stopnie niepełnosprawności.
 • Zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (turnus rehabilitacyjny i inne).
 • Możliwość korzystania z pomocy indywidualnej z ZFRON (pracownik a były pracownik?).

XII. Omówienie procedury orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
w 2020 r.

 • Omówienie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ, orzeczenia KRUS, orzeczenia resortowych komisji orzekających, wyroki sądów).
 • Schorzenia szczególne na orzeczeniu (symbol, sentencja, paragraf i litera) - ich przekładanie.
 • Symbole przyczyn niepełnosprawności na orzeczeniach.
 • Wliczanie do stanów i wskaźników zatrudnienia wg ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia KE 651/2014.
 • Odwołania do organów II instancji i do sądu.

XIII. Narodowy Program Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych - wytyczne PFRON i MRPiPS - omówienie (pod warunkiem publikacji strategii przez PFRON i BON).

XIV. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia.       

WSTĘP
 
PROGRAM

TERMINY

CENNIK
 
INFO
       

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ

TYDZIEŃ PIERWSZY:

1

Rzeszów

25.02.2020 r. (wtorek)

Ostatnie miejsca!

HOTEL RZESZÓW
Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
www.hotelrzeszow.com.pl

https://goo.gl/maps/sAjbhT17KU82
   
2

Lublin

26.02.2020 r. (środa)

HOTEL VICTORIA
ul. G. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
www.victorialublin.pl

mapa dojazdu
   
3

Kielce

27.02.2020 r. (czwartek)

HOTEL TĘCZOWY MŁYN
ul. Zakładowa 4, 25-670 Kielce
www.teczowy.com

https://goo.gl/maps/TPiNUerpD1G2
   
4

Katowice

28.02.2020 r. (piątek)

Ostatnie miejsca!

HOTEL KATOWICE
Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice
www.hotel-katowice.com.pl

https://goo.gl/maps/7JLkSX52TzB2

TYDZIEŃ DRUGI:

5

Szczecin

09.03.2020 r. (poniedziałek)

FOCUS HOTEL SZCZECIN
Ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin
www.focushotels.pl/focus-hotel-szczecin

https://goo.gl/maps/hrojtyonZmSwkxrn9
   
6

Bydgoszcz

10.03.2020 r. (wtorek)

HOTEL HOLIDAY INN
ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz
www.holiday.hgb.com.pl

https://goo.gl/maps/99hGBCK7CxQ2
   
7

Poznań

11.03.2020 r. (środa)

GRAND ROYAL
ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań
www.grandroyalhotel.pl

https://goo.gl/maps/2WqVCB34qZB2
   
8

Zielona Góra

12.03.2020 r. (czwartek)

HOTEL FORREST
ul. Racula - Głogowska 4a, 66-004 Zielona Góra
www.for-rest.pl

https://goo.gl/maps/4aD4j8p8N2p
   
9

Wrocław

13.03.2020 r. (piątek)

NOVOTEL WROCŁAW CITY
ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
www.novotel.com

https://goo.gl/maps/Na5KJxv5UFA2

TYDZIEŃ TRZECI:

10

Gdańsk

23.03.2020 r. (poniedziałek)

AMBER HOTEL
ul. Powstańców Warszawskich 45,
80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl

https://goo.gl/maps/5c6cfKtpgQ12
   
11

Olsztyn

24.03.2020 r. (wtorek)

HOTEL KOPERNIK
Aleja Warszawska 37
10-081 Olsztyn
www.hotelkopernik.info

https://goo.gl/maps/MZ9EVyr976LoPB128
   
12

Warszawa

25.03.2020 r. (środa)

Radisson Blu Sobieski
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 Warszawa
radissonblu.com

mapa dojazdu
   
13

Łódź

26.03.2020 r. (czwartek)

BOUTIQUE HOTEL'S III
Al. J. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź
www.hotels24.com.pl

https://goo.gl/maps/bz3w7SjbvFx
   
14

Kraków

27.03.2020 r. (piątek)

APARTHOTEL LWOWSKA 1
ul. Lwowska 1, 30-548 Kraków
www.lwowska1.pl

https://goo.gl/maps/A1LhBWz5WTpBjAwQ7
       

WSTĘP
 
PROGRAM
 
TERMINY

CENNIK

INFO
       

CENNIK SZKOLEŃ I KARTA ZGŁOSZENIOWA

DLA KLIENTÓW OBPON:

cena: 500,00 zł + 23% VAT
cena: 470,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

DLA POZOSTAŁYCH FIRM:

cena: 560,00 zł + 23% VAT
cena: 530,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmyFORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT

        

WSTĘP
 
PROGRAM
 
TERMINY
 
CENNIK

INFO
        

INFORMACJE DODATKOWE

PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00- rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30- szkolenie
11.30 - 11.45- przerwa kawowa
11.45 - 13.00- szkolenie
13.00 - 14.00- lunch
14.00 - 15.30- szkolenie
15.30 - 16.00- pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.


JAKOŚĆ SZKOLEŃ OBPON:

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe, opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.