Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.org: Apel Organizacji OBPON.org do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg - w związku z sytuacją pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce.

Szanowni Państwo, poniżej Apel Organizacji OBPON.org do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej - Pani Marleny Maląg, w związku z sytuacją pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obliczu epidemii wywołanej wirusem COVID 19 w Polsce.

 

APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG DO RZĄDU

 

Szanowna Pani,
Marlena Maląg
- Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

 

Szanowna Pani Minister,

w związku z negatywnym wpływem epidemii koronawirusa na gospodarkę, pracodawcy osób niepełnosprawnych i nasza Organizacja, jako ich reprezentant, prosimy o natychmiastową pomoc!

Pracodawcy osób niepełnosprawnych, w szczególności zakłady pracy chronionej, których obecnie w Polsce zostało już tylko ok. 800 proszą o wprowadzenie w przygotowywanej przez Rząd ustawie na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa  gospodarki w czasie epidemii,  również rozwiązań dla nich, które ułatwią im utrzymanie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami i ich dalsze funkcjonowanie.

Już od 1 stycznia 2020 r., po podwyższeniu płacy minimalnej, prosiliśmy Państwa o nowelizację ustawy o rehabilitacji i zwiększenie dla pracowników niepełnosprawnych miesięcznego dofinansowania do ich wynagrodzeń.

W obecnej sytuacji już nie prosimy, lecz „błagamy” o tę zmianę, która w dużym stopniu pozwoli utrzymać zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych i obniżyć koszty związane z ich zatrudnieniem. Wskazujemy, że kwoty miesięcznego dofinansowania, uzyskiwane z PFRON, pracodawcy przeznaczają na ich rehabilitację zawodową a te są zamrożone od 6 lat.

Jest to zatem najlepszy czas, aby zapobiec masowym zwolnieniom pracowników z niepełnosprawnościami, tym bardziej, że w budżecie PFRON widoczne jest zwiększenie wpływów po stronie pracodawców nie osiągających ustawowego wskaźnika 6% zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, dokonujących wpłat na Fundusz. W planie finansowym PFRON na przyszły rok, który w październiku został zatwierdzony przez radę nadzorczą funduszu, wprost jest zapisane, że przewidziana w nim pula pieniędzy na dofinansowania do wynagrodzeń – 3,6 mld zł, uwzględnia ich waloryzację. Jest to kluczowa informacja dla ponad 38 tys. przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi i korzystają z wypłacanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dopłat do ich pensji. 

Kwoty tych subsydiów płacowych są zróżnicowane w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. W naszym przekonaniu PFRON jest gotowy na wzrost dofinansowania do pensji pracowników z niepełnosprawnościami.

Pracodawcy proszą również o wprowadzenie w ww. ustawie ułatwień dla nich, które w razie kłopotów finansowych w proponowanych przyszłych rozwiązaniach, np. oprócz udogodnień w zakresie płatności podatków i składek ZUS, uwzględniane będą złagodzone przepisy w zakresie stosowania ustawy o rehabilitacji, dotyczące m.in. uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w zakresie nieterminowości ponoszenia kosztów płacy.

W imieniu pracodawców prosimy o to, aby PFRON odstąpił od nakładania na nich kar, wynikających z ustawy o rehabilitacji, kiedy np.  przekażą zwolnienia z podatków na ZFRON, czy wpłacą je do PFRON z opóźnieniem wynikającym z trudnej sytuacji wywołanej skutkami pandemii.

Jako przedstawiciel pracodawców osób niepełnosprawnych oczekujemy od Rządu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON  wprowadzenia skutecznej i natychmiastowej pomocy dla pracodawców osób niepełnosprawnych w tych trudnych dla nich czasach. Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań, które doprowadzą do ustabilizowania zaistniałej sytuacji, zanim dojdzie do likwidacji firm i wielu miejsc pracy osób niepełnosprawnych, które są w obecnym okresie najbardziej zagrożone.

                                                              
    
Z poważaniem

       Krzysztof Kuncelman 

Prezes Zarządu OBPON.org

 

 

 

 • Klakson napisał:

  Zatrudniamy osoby starsze, z całą gamą chorób i schorzeń. Większość naszych pracowników, to są osoby wysokiego ryzyka przy kontakcie z koronawirusem. ZPCh są już teraz parnasami w porównaniu z innymi podmiotami. Każda podwyżka płacy minimalnej podwyższa nam koszty pracy. Znacząco wzrastają nam koszty dodatkowych 10 dni urlopów rehabilitacyjnych i koszty skróconego dnia pracy oraz wiele innych. Czy otrzymaliśmy chociaż 1 grosz wsparcia w ciągu ostatnich 6 lat na ich pokrycie? Nie! Czyżby koronawirus był okazją do pozbycia się balastu w postaci osób niepełnosprawnych. Zaczynam podejrzewać, że tak.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.