Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

BARDZO WAŻNE - KOMUNIKAT OBPON.org: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt 21.03.2020 r.).

Szanowni Państwo, poniżej uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt 21.03.2020 r.).

 

APEL DO PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:


Szanowni Państwo, bardzo prosimy o przesyłanie swoich uwag w trybie pilnym, cenne uwagi dodatkowe, nie zawarte w naszym opracowaniu mogą zostać jeszcze wzięte pod uwagę.  Cały czas trwają prace naszego Zarządu nad uwagami do projektu ww. ustawy. Zarząd Organizacji OBPON.ORG jest w stałym kontakcie z Panią Marleną Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, której na bieżąco przekazujemy swoje uwagi i sugestie. Decyzje odnośnie przyjęcia ustawy zapadną na najbliższym posiedzenieu Sejmu RP w dniu 27.03.2020 roku. Wstępne nasze uwagi zostały już w dniu dzisiejszym przesłane pocztą elektorniczną do Ministerstwa. Uwagi prosimy wysyłać na e-mail: biuro@obpon.pl 

 

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY Z 21.03.2020 r.

 

 

 

Szanowna Pani Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 
00‐513 Warszawa
 

 

Szanowna Pani Minister,

Zarząd Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.ORG), w związku z publikacją projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt 21.03.2020 r.) przekazuje na Pani ręce uwagi do projektu wraz z naszym komentarzem, poparte prośbami pracodawców osób niepełnosprawnych. Prosimy o ich życzliwe rozważenie i uwzględnienie w ostatecznym kształcie ustawy.

 

Uwagi do projektu ustawy z 21.03.2020 r.


1. Konieczne jest czasowe wyłączenie stosowania art. 48a ust. 3 pkt. 1) ustawy  o rehabilitacji, gdyż w przeciwnym wypadku większość pracodawców osób niepełnosprawnych utraci szanse na dofinansowanie z PFRON z uwagi na fakt, że nie będzie spełniać wymogu dobrej sytuacji ekonomicznej, stawianego przez ww. przepis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), a zatem podniesienie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie będzie miała dla nich realnej wartości.


2.  Brak w projekcie zapisów „luzujących” obowiązek terminowego ponoszenia kosztów płacy przez pracodawców osób niepełnosprawnych, którzy występują o miesięczne dofinansowanie. W ustawie jest propozycja odroczenia terminu płatności zapłaty składek do ZUS o trzy miesiące, w związku z tym uważamy, iż konieczne jest zwiększenie marginesu opóźnienia na poniesienie kosztów płacy z 14 na co najmniej 60 dni.


3.  Zniesienie obowiązku wypłaty wynagrodzenia pracownikowi przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie  - w ten sposób pomoc udzielana przez PFRON przyjęłaby faktycznie formę dofinansowania a nie de facto refundacji poniesionych kosztów.


4.  Konieczne jest doprecyzowanie zasad wykorzystania środków ZFRON m.in. na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim określenie, czy wykorzystanie środków ZFRON na cele określone w projekcie będzie objęte reguła de minimis, co wydaje się nieuzasadnione skoro pracodawca może przekazać te środki również na pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych. 
W przypadku braku zgody dysponenta Funduszu (czy zgoda ma być uzyskiwana przed dokonaniem wydatku czy po?)

5. Koniecznym jest zniesienie sankcji 30% w przypadku błędnego wydatkowania środków zfron. Pracodawca powinien być zobligowany jedynie do zwrotu błędnie wydatkowanych środków na ZFRON wraz z ewentualnymi odsetkami bez 30% sankcji wpłacanej na PFRON.


6.   Wiele uprawnień pracodawców osób niepełnosprawnych zależy od osiągania określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych np. zachowania statusu zpchr, czy możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON. W przypadku gdy pracodawca skorzysta z możliwości zmniejszenia wymiaru czasu pracy na podstawie procedowanego projektu z 1,0 etatu na 0,8 etatu, nie powinien ponosić konsekwencji związanych z utratą wskaźnika na potrzeby legitymowania się statusem zpchr, występowania o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON, udzielania ulg we wpłatach na PFRON, korzystania z dodatkowych form pomocy z art. 32 ustawy o rehabilitacji itp. czy utrzymania statusu byłego zpchr w celu zachowania prawa do zfron.

7. Zmiany terminu wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z PFRON z 25 dni na 7 dni od daty złożenia wniosku Wn-D o dofinansowanie oraz zmianę w art.53 w/w ustawy o wprowadzenie podwyższenia dofinansowania od wypłaconych wynagrodzeń za marzec lub najpóźniej za kwiecień 2020 r. a nie dopiero za maj br., ponieważ pracodawcy obecnie i na bieżąco potrzebują większego wsparcia z tytułu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

7a. Zmiana definicji kosztów płacy zawartej w ustawie o rehabilitacji  - wskazującą na doliczenie oprócz obowiązkowej składki na Fundusz Pracy i FGŚP dodatkowo składki na Fundusz Solidarnościowy. 

8. Odstąpienia w okresie obowiązywania w/w ustawy z przedłużeniem do końca 2021 roku – wykazywania przez pracodawców tzw. efektu zachęty na nowozatrudnionych pracowników niepełnosprawnych – ponieważ w okresie epidemii – może nastąpić duży spadek zatrudnienia i pracodawcy nie będą mogli wykazać efekty zachęty zarówno metodą ilościową i jakościową i dofinansowanie na zatrudnianych nowych pracowników po okresie epidemii nie będzie im przysługiwało.

9. Wielu pracodawców w najbliższym czasie zamierza skorzystać z możliwości odroczenia terminów płatności danin publicznych i tu pojawia się pytanie o możliwość odroczenia terminów płatności należności wobec PFRON. Problem w szczególności dotyczy pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej, którzy nie przekazują zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego, a są zobligowani do ich przekazywania na podstawie przepisów odrębnych na ZFRON (60%) i PFRON (40%). Prosimy o wprowadzenie do w/w ustawy takie rozwiązania jak dla pozostałych pracodawców czyli odroczenie terminu przekazywania wpłat na PFRON oraz prosimy o możliwość wydłużenia przekazywania środków na ZFRON ( z 7 dni od daty wypłaty do 30 dni).

 

 

                                                           Z wyrazami szacunku

                                                           Zarząd OBPON.org

                                       Krzysztof Kuncelman – Prezes OBPON.org

                                       Edyta Sieradzka – Wiceprezes OBPON.org

                                       Małgorzata Tylewicz-Piwnik – Wiceprezes OBPON.org

 

 PLIKI DO POBRANIA:

PROJEKT USTAWY /21 marca 2020 r.

UZASADNIENIE /21 marca 2020 r.

 

czytaj więcej:

Komunikat PFRON: Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych

Komunikat OBPON.org: Interwencja OBPON.org w sprawie odwołanych posiedzeń komisji lekarskich ZUS, a także składów orzekających w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie epidemii SARS-CoV-2

Komunikat OBPON.org: Apel OBPON.org w sprawie możliwości odroczenia terminów płatności danin publicznych w tym należności wobec PFRON i zapytanie o inne instrumenty wsparcia w okresie epidemii SARS-CoV-2

Komunikat OBPON.org: ZNAMY KWOTY PODWYŻSZONEGO DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Komunikat OBPON.org: Apel Organizacji OBPON.org do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg - w związku z sytuacją pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce.

Komunikat OBPON.org: Czy środki ochrony przed zarażeniem koronawirusem (maski, preparaty do dezynfekcji itp.) mogą być finansowane z ZFRON? - pytanie do BON

 

 

 

 • Jaro napisał:

  Maksymalne wykorzystanie kwoty dofinansowania przez pracodawcę bez zwiększania kosztów płacy, mikroprzedsiebiorstwa otrzymujące dofinansowanie do pracownika pomimo zwolnienia z zus

 • Barbara A. napisał:

  Pożyczki z ZFRON na utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

 • Monika Skrzypczak napisał:

  Proszę pomyśleć również o dofinansowaniach dla pracodawców , którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne - emerytów niejednokrotnie z najniższą emeryturą i mimo wieku zmuszeni są pracować aby dorobić do zakupu leków czy skromnego utrzymania

 • Mariusz Szczęsny napisał:

  Pokrywanie przez ZUS chorobowego od 1 dnia, a nie po 14 lub 30 dniach w zależności od wieku.

 • Jolanta Grzelakowska napisał:

  W obecnej sytuacji, kiedy ustawa daje możliwości wydatkowania środków ZFRON na zadania nie występujące do tej pory , w pełni uzasadnione jest przywrócenie zapisów dotyczących przekazywania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych tworzącej ZFRON do poziomu 90 % ZFRON 10% PFRON, wcześniej występującego w ustawie, a nie 60% ZFRON i 40% PFRON

 • Mariusz Chmielarczyk S.N. SINEMA napisał:

  1. Planowany wzrost kwot SOD w przypadku stopni znacznych i schorzeń specjalnych wygląda ładnie ale tylko na papierze. Zmiana nie ma sensu przy dalszym utrzymywaniu ograniczenia dofinansowań do 75% kosztów płacy. Mało kto z takich osób zarabia więcej niż poziom minimalnego wynagrodzenia lub niewiele więcej więc pracodawca nie odczuje tej zmiany. 2. Skoro proponujecie Państwo zmiany w zakresie "poluzowania" ZFRON to proponuję aby w przypadku ZPCH 100% zaliczek od podatku dochodowego trafiało na konto ZFRON. Do tego faktycznie należałoby uelastycznić sposób wydatkowania środków z ZFRON np znieść podział % na ogólny IPR czy pomoc indywidualna. 3. Umowy z PFRON w zakresie podwyższonych kosztów administracyjnych - w obecnej sytuacji koniecznie trzeba usunąć warunek spadku zatrudnienia ON o nie więcej niż 10 %. 4. Wydłużenie daty ważności obecnych orzeczeń o niepełnosprawności do czasu wznowienia funkcjonowania komisji.

 • Mariusz Chmielarczyk S.N. SINEMA napisał:

  1. Wzrost kwot dofinansowań dla osób ze znacznym stopniem i schorzeniami specjalnymi wygląda ładnie na papierze ale w praktyce pracodawcy z niego nie skorzystają. Problemem jest ograniczenie 75% kosztów płacy i fakt, że większość pracowników z takim stopniem niepełnosprawności zarabia w okolicach minimalnego wynagrodzenia. 2. Należy rozważyć czy w obecnej sytuacji 100% zaliczek z podatku dochodowego nie powinno trafiać na ZFRON. 3. Poluzowanie wydatków z ZFRON w tym zniesienie % podziału ogólny IPR czy pomoc indywidualna. 4. W przypadku umów o podwyższone koszty administracyjne koniecznie należy znieść wymóg zmniejszenia stanu zatrudnienia o nie więcej niż 10%. Bez tego będzie trudno skorzystać z tej formy wsparcia. 5. Aby nie było bałaganu należy wydłużyć ważność obecnych orzeczeń o niepełnosprawności do czasu wznowienia prac komisji orzekających.

 • piotr napisał:

  witam Odnosnie przekazania czesci srodkow z ZFRON na wynagrodzenia i cele bytowe... Uważamy ze pomysł jest bardzo dobry, tylko 20% to nikogo nie uratuje, powinno być dozwolone wykorzystanie tych srodków minimum 50%

 • Michał napisał:

  Jak wiadomo w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały ujęte nowe kwoty dofinansowań Lekki 450 (bez zmian) Umiarkowany 1200 (+75) Znaczny 1950 (+150) Lekki specjalny (bez zmian) Umiarkowany specjalny 2100 (+375) Znaczny specjalny 3150 (+750) Mają obowiązywać dopiero od okresu sprawozdawczego MAJA, należy lobbować, aby obowiązywały od KWIETNIA!

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.