Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: Bardzo ważne zmiany w programie szkolenia online "Tarcza antykryzysowa a ustawa o rehabilitacji - szczególne rozwiązania dla pracodawców ON w okresie trwania epidemii COVID-19" - Omówienie nowych procedur rozliczeniowych z PFRON po 01.05.2020r. NOWY PROGRAM!

Szanowni Państwo, informujemy, iż na najbliższych szkoleniach on-line dot. Tarczy Antykryzysowej tj. 7 i 8.05.2020 r. zostanie dodatkowo omówiona procedura ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych po 1.05.2020 r. w związku ze zmianą kwot dofinansowań, zmianą aplikacji SODiR oraz wzorów druków INF-D-P, Wn-D i  INF-O-PP. Na szkoleniu zostaną również przedstawione porady praktyczne i przykładowe wypełnienie dokumentów do PFRON.

 

 

DOFINANSOWANIA Z PFRON po 1.05.2020 r.

 • Omówienie kwot maksymalnego dofinansowania począwszy od wypłaconch wynagrodzeń za kwiecień 2020 r. w oparciu o poszczególne stopnie niepełnosprawności i schorzenia szczególne
 • Omówienie spełniania warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r., w tym terminowości ponoszenia kosztów płacy, wykazywania efektu zachęty ilościowego i jakościowego, ustalenia w zakresie sytuacji ekonomicznej i przedsiębiorstw powiązanych. – wskazania dot. dofinansowań w okresie epidemii.
 • Zmiana definicji Kosztów Płacy - Wyliczenie kosztów płacy w poz. 52 na INF-D-P w 2020 r.  (składka na FP plus składka na Fundusz Solidarnościowy) od kiedy?
 • Wydłużenie ważności orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność pracownika biorąc pod uwagę przepisy zawarte w Tarczy Antykryzysowej – wytyczne PFRON a praktyka!
 • Schorzenia szczególne a art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji
 • Zatrudnienie nowego pracownika, któremu skończyła się ważność orzeczenia o niepełnosprawności po 8 mara 2020 r. a prawo zaliczenia go do osób niepełnosprawnych
 • Orzeczenia wydane przez Lekarzy Orzeczników ZUS – czy mogą po 8.03.2020 r. zostać wydłużone?
 • Ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności a prawo do wstecznego dofinansowania - korekty Wn-D i INF-D-P i INF-O-PP
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w dofinansowaniach przez pracodawców.
 • OMÓWIENIE WZORU siatki wolnych wakatów (etatów)
 • NAJNOWSZE STANOWISKO BON w zakresie wykazywania efektu zachęty metodą jakościową - BARDZO WAŻNE!
 • Terminy złożenia wniosków Wn-D w 2020 roku do PFRON
 • Omówienie i wypełnienie WN-D, INF-D-P i INF-O-PP po 1 maja 2020 r.
 • Omówienie wpływu decyzji nakazującej zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na bieżące dofinansowania - procedura postępowania w takim przypadku
 • Omówienie decyzji wstrzymującej wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Omówienie decyzji o odmowie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Omówienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • Omówienie wniosku o umorzenie odsetek od dofinansowania objętego zwrotem
 • Omówienie wniosku o rozłożenie na raty dofinansowania lub odroczenie terminu płatności
 • Bardzo ważne - Omówienie Tarczy Antykryzysowej a procedura wskazana przez PFRON
 • Wyliczenie kosztów płacy począwszy od wynagrodzeń wypłaconych za kwiecień 2020 r. a kwoty maksymalnego dofinansowania
 • zmiana algorytmów w SODiR i na drukach INF-D-P.
 • możliwość odroczenia terminów płatności podatków a prawo do dofinansowania z PFRON - jak wyliczyć koszty płacy i kiedy wysłać wniosek Wn-D?
 • możliwość odroczenia terminów płatności składek ZUS a prawo do dofinansowania z PFRON - jak wyliczyć koszty płacy i kiedy wysłać wniosek Wn-D?
 • schorzenia szczególne na orzeczeniach a prawo do ich wydłużenia i wykazywania we wnioskach o dofinansowanie
 • trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy a prawo do dofinansowań w okresie trwania epidemii i po niej - nowy program pomocowy.
 • postępowania administracyjne prowadzone przez PFRON w okresie trwania epidemii dot. zwrotu dofinansowań - wytyczne PFRON
 • Przepisy prawne zawarte w tzw. Tarczy Antykryzysowej z 31.03.2020 r. i 16.04.2020 r. i 30.04.2020 r. wpływające na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i dofinansowanie do wynagrodzeń
 • kumulacja pomocy z PFRON tj. dofinansowań z WUP (FGŚP) i PUP – wytyczne MRPiPS, UOKiK i PFRON a przepisy prawne
 • wypełnienie wniosku Wn-D, INF-D-P i INF-O-PP w przypadku możliwości łączenia dofinansowań z pomocą wynikającą z tzw. Tarczy Antykryzysowej
 • wypełnienie i wyliczenie poz. 52 na INF-D-P w przypadku zwolnienia ze składek ZUS przez pracodawcę zgłaszającego do ZUS do 9 osób
 • wypełnienie i wyliczenie poz. 52 na INF-D-P w przypadku zwolnienia z 50% wartości składek do ZUS przez pracodawcę zgłaszającego do ZUS od 10 do 49 osób
 • wypełnienie i wyliczenie poz. 52 na INF-D-P w przypadku odroczenia terminu zapłaty składek do ZUS lub rozłożenia na raty

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZKOLENIA ONLINE 
"Tarcza antykryzysowa a ustawa o rehabilitacji - szczególne rozwiązania dla pracodawców ON w okresie trwania epidemii COVID-19. (ZFRON, SOD, ORZECZENIA, KUMULACJA POMOCY)"

[KLIKNIJ W BANNER]

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.