Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.org: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Organizacji "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org"

    

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Organizacji "Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org"

Zarząd Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.org działając na podstawie art. 22 Statutu, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków Organizacji OBPON.org, które odbędzie się:

ONLINE
24 listopada 2020 r. - wtorek
w godzinach: 10:00 - 14:00
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Ogólnego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 6. Wysłuchanie sprawozdania Prezesa Zarządu z dotychczasowej działalności Zarządu oraz dalszych planów działania
 7. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem propozycji dotyczącej sposobu komunikacji wewnątrz Organizacji oraz korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2019
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 12. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad
Z RAMIENIA ORGANIZACJI OBPON.org UDZIAŁ W SPOTKANIU WEZMĄ:
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu OBPON.org
Edyta Sieradzka - Wiceprezes Zarządu OBPON.org
Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes Zarządu OBPON.org
UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Zarząd "Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org" przypomina, że w przypadku reprezentacji wieloosobowej lub uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym przez pełnomocnika niezbędne jest przedłożenie na Zgromadzeniu Ogólnym pełnomocnictwa (zwykła forma pisemna) do działania na Zgromadzeniu Ogólnym udzielonego przez organ bądź osoby uprawnione do reprezentacji w danym podmiocie.

Zarząd "Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org" mając na uwadze względy organizacyjne, zwraca się z prośbą o uprzednie zgłoszenie i uzgodnienie z Biurem Zarządu OBPON.org zamiaru wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym przez więcej niż jedną osobę z danego podmiotu członkowskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na adres mailowy: biuro@obpon.org lub dokonać rejestracji online
 • Po otrzymaniu zgłoszenia lub pełnomocnictwa przesyłamy na dzień przed zgromadzeniem link uprawniający do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do spotkania online będą Państwu przesłane drogą mailową.

DANE KONTAKTOWE:

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych OBPON.org

adres:
ul. A. Fredry 1/1,
37-700 Przemyśl

tel: (16) 679-16-16
Infolinia: 0 801 00 30 31

biuro@obpon.org

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.