Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Ulgi we wpłatach na PFRON a okres pandemii. Stosowanie art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 roku

 

 

Szkolenie - ulgi we wpłatach

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zapytania serdecznie zapraszamy na kolejne nasze szkolenie online tym razem dot. możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w 2020 i 2021 roku. Szkolenie jest również dedykowane firmom, które korzystają z ulg i dokonują wpłat na PFRON.

Okres trwającej epidemii spowodował u wielu pracodawców sytuacje, w których musieliście Państwo podjąć decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia ogółem i również zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. W związku z powyższym niestety biorąc pod uwagę obecne przepisy prawne dot. art. 22 ustawy o rehabilitacji, które w okresie epidemii nie zostały dostosowane do sytuacji, w której się firmy znalazły proponujemy Państwu utrwalenie wiedzy i sprawdzenie czy Państwa firmy w dalszym ciągu mogą udzielać ulg. Na szkoleniu zostanie również przedstawiona procedura informowania swoich klientów o możliwości udzielania ulg w 2021 roku oraz zostanie wyliczona wartość poz. 34 na INF-U począwszy od przychodów zaliczonych do 2021 roku.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online pt.:

"Ulgi we wpłatach na PFRON a okres pandemii.
Stosowanie art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 roku"

Edyta SieradzkaEDYTA SIERADZKA


Wiceprezes Organizacji OBPON.org, ekspert ds. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Doradca i wykładowca z zakresu rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.


PROGRAM SZKOLENIA

ULGI WE WPŁATACH NA PFRON W 2020/2021 r.

 1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

  • szczegółowe omówienie art. 22 ustawy o rehabilitacji,
  • wyliczenie wskaźników w oparciu o ustawę o rehabilitacji,
  • terminy wystawienia INF-U,
  • obowiązki sprzedającego,
  • obowiązki nabywcy ulgi,
  • terminy określone na fakturze, a terminy wynikające z umowy,
  • usługa i produkcja własna – definicja,
  • podwykonawstwo, a prawo do ulgi,
  • kary dla sprzedających i nabywców ulg,
  • kontrola PFRON art. 22 – procedury.
 2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

  • wypełnienie INF-U i INF-1-u, a termin ostatecznego wyliczenia ulgi do klienta,
  • możliwość wysłania elektronicznych INF-U do klientów, a praktyka i odpowiedzialność sprzedającego,
  • korekty faktury, a korekty wystawionych INF-U,
  • wyliczenie kwoty wynagrodzeń na INF-U w poz. 34 w 2020 r. i w 2021 r.,
  • korekty faktur i wypełnienie poz. 31, 32 i 33 na INF-U,
  • informacja dla kontrahenta na 2021 rok,
  • obowiązek prowadzenia ewidencji udzielonych ulg a e-PFRON2,
  • wyliczenie ulg na przykładach,
  • terminowość zapłaty faktury, a kompensata,
  • ewidencja ULG – OBPON – przykłady. 
TERMIN SZKOLENIA

Termin szkolenia (online):

16.12.2020 r. (środa)

Czas trwania:

szkolenie trwa od godziny 10:00 do godziny 15:00.

 
CENNIK SZKOLENIA I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Dla klientów OBPON:

cena: 370,00 zł + 23% VAT

Dla pozostałych firm:

cena:420,00 zł + 23% VAT

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT

 
INFORMACJE DODATKOWE

 

Warunki uczestnictwa:

 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na jeden dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
 • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.