Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

NSA: Fundator nie musi płacić podatku

Choć wynagrodzenie spółki jest tak skalkulowane, aby uwzględniać również środki na zakup nagród rzeczowych, których koszt „w efekcie pokrywa" klient, nie uzasadnia to stanowiska, że płatnikiem jest zleceniodawca.

 

Sprawa dotyczyła wykładni przepisów o PIT w zakresie obowiązków płatnika. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się świadczeniem usług promocji oraz marketingu towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności organizuje, na zlecenie oraz koszt przedsiębiorców (zleceniodawcy), różnego rodzaju akcje promocyjne skierowane do konsumentów oraz firm, których celem jest zwiększenie przychodów realizowanych przez zleceniodawców. Wśród akcji promocyjnych znajdują się akcje, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT w tym konkursy, sprzedaż premiowa, loterie promocyjne, loterie audioteksowe, a także inne akcje promocyjne z nagrodami.

Spółka opisała model, w ramach którego realizowane są akcje. Wynikało z niego, że spółka występuje w roli oficjalnego organizatora akcji promocyjnej, przyrzekającego nagrody oraz faktycznie wydającego nagrody. Zleceniodawca jest zaś jedynie fundatorem nagród i zlecającym zorganizowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej. Spółka podkreśliła, że jest odpowiedzialna za prawne i techniczne aspekty akcji promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu.

Zapytała, czy jest zobowiązana do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT? Sama uważała, że tak, bo jest podmiotem który faktycznie dokonuje świadczeń, posiada pełną wiedzę co do ilości, wartości, momentu przekazania świadczeń oraz otrzymujących świadczenia, dzięki czemu jest w stanie prawidłowo wypełnić obowiązki płatnika.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Jego zdaniem w świetle przepisów o PIT obowiązek płatnika ciąży na zlecającym, który ponosi ekonomiczny (finansowy) ciężar nagród. Okoliczność wydawania nagród przez spółkę we własnym imieniu nie zmienia bowiem faktu, że finansującym całe przedsięwzięcie, łącznie z nagrodami, jest zlecający. Dlatego fiskus uznał, że spółka działa na rzecz zlecającego, który jest płatnikiem tego podatku.

Podatniczka zaskarżyła interpretację i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Uznał, że zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród, osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, jest spółka.

Ostatecznie to stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Nie zgodził się z fiskusem, że funkcję płatnika pełni zleceniodawca, jako klient spółki, bo na nim ciąży ekonomiczny ciężar przeprowadzenia akcji promocyjnych.

Zdaniem NSA nie ulega wątpliwości, że to spółka dokonuje świadczeń na rzecz uczestników akcji promocyjnych. Nagrody kupowane i nabywane są przez nią. Jeżeli w danej akcji nagrodą będą środki pieniężne, będą one wypłacane z rachunku bankowego (lub kasy) spółki na rachunek (lub do rąk) uprawnionego uczestnika. Innymi słowy wydanie nagród, ewentualnie przekazanie środków pieniężnych uprawnionym objęte jest zakresem świadczenia.

Jak tłumaczył NSA okoliczność, że wynagrodzenie spółki jest tak skalkulowane, żeby uwzględniać również środki na zakup nagród rzeczowych, których koszt "w efekcie pokrywa" klient, nie uzasadnia stanowiska, że płatnikiem jest zleceniodawca. Skarżąca nie pośredniczy w przekazaniu uprawnionym nagród czy środków pieniężnych, należących do zleceniodawcy. Nagrody zostaną zakupione przez spółkę z jej własnych środków pieniężnych i w chwili ich wydawania uprawnionym uczestnikom to ona będzie ich właścicielem. W rezultacie to spółka jest tym, który w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponuje środkami finansowymi podatnika w postaci wydawanej lub wypłacanej nagrody.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2020 r.

Sygnatura akt: II FSK 1915/18

Komentarz eksperta

Grzegorz Niebudek, adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający LTCA

Należy w pełni podzielić stanowisko NSA. Trudno wyobrazić sobie sytuację w której jeden podmiot kupuje i rozdaje nagrody, a na innym podmiocie spoczywają obowiązki płatnika w PIT. Takie stanowisko fiskusa nie znajduje potwierdzenia w literalnej treści przepisów, które wskazują jako płatnika podmiot który dokonuje wypłaty. Nie sposób doszukać się w przepisach przeniesienia obowiązków płatnika na sponsora, który zleca określoną akcję promocyjną.

Aprobata poglądu fiskusa prowadziłaby do absurdalnej sytuacji, w której za pobór i wpłatę podatku byłby odpowiedzialny podmiot trzeci, który nie wie jaka jest ilość i wartość nagród, nie zna momentu ich przekazania oraz nie zna danych osób otrzymujących świadczenie.

W praktyce, fundator nie dysponuje zatem informacjami niezbędnymi do wywiązania się z funkcji płatnika. Naturalnym kandydatem do dokonania tego rozliczenia jest organizator konkursu, a przecież podatek zostanie wpłacony, niezależnie od tego kto go rozliczy.

Zaprezentowane przez NSA stanowisko pokrywa się również z praktyką zlecania organizacji akcji promocyjnych podmiotowi zewnętrznemu. Fundator nagród i zlecający realizację akcji promocyjnej jest bowiem zainteresowany nabyciem kompleksowej usługi (obejmującej organizację akcji, nabycie i wydanie nagród oraz ich rozliczenie), za co płaci wynagrodzenie wynikające z faktury. W aspekcie podatkowym fundator rozlicza jedną fakturę, a resztą zajmuje się zleceniobiorca. Nałożenie na fundatora obowiązku rozliczenia w PIT tego typu przekazań spowodowałoby zmniejszenie zainteresowania usługami agencji reklamowych w tym zakresie.

Omawiany wyrok jest już kolejnym orzeczeniem potwierdzającym, że płatnikiem jest wydający nagrody, należy mieć nadzieje, że kolejne interpretacje KIS uwzględnią stanowisko NSA.

Rzeczpospolita

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.