Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PCPR nie chciało przyznać dofinansowania na turnus. Skuteczna interwencja RPO

43-letniej osobie z niepełnosprawnością odmówiono dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego z funduszy PFRON. W tej sprawie skutecznie zainterweniował RPO – nie tylko przyznano dofinansowanie, ale też zmieniono zasady jego przyznawania.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych – nawet znaczny niedobór środków z PFRON nie może stanowić całkowitej odmowy dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobom spełniającym kryteria jego otrzymania. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do dofinansowania na tego typu cel, o ile spełniają kryteria określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednak okazuje się, że niektóre powiaty mają odmienny pogląd na ten temat.

Za stary na turnus

W kwietniu 2021 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). 43-letniemu mężczyźnie z niepełnosprawnością odmówiono dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

Z przedstawionego przez PCPR pisma wynikało, że przyczyną było przyjęcie zasady przyznawania dofinansowań dzieciom z niepełnosprawnościami do 16. roku życia, osobom z niepełnosprawnościami do 24. roku życia, uczącym się i niepracującym – bez względu na stopień niepełnosprawności.

Gdzie jest podstawa prawna?

RPO poprosił PCPR o wskazanie podstaw prawnych tej regulacji. W ocenie Rzecznika nie ma ona podstaw w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z prawem, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych jest zadaniem powiatu, a powiat dysponuje również środkami własnymi na te zadania. Nie ma też – co podkreśla RPO – podstaw prawnych do wyłączenia jakiejś grupy osób z niepełnosprawnościami z prawa do dofinansowania, o ile taka osoba spełnia kryteria określone prawem. Ponadto rada powiatu nie ma kompetencji do określania kryteriów przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

PCPR zmienia zdanie

Mimo że PCPR akcentowało niedobór środków z PFRON, to jednocześnie poinformowało, że w maju 2021 r. udzielono jednak dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego mężczyźnie i jego opiekunowi.

Potwierdziło to zasadność skargi skierowanej do Rzecznika, ponieważ doszło do dyskryminacji z uwagi na wiek. Przyznanie dofinansowania po interwencji Rzecznika oznacza, że w chwili odmowy zainteresowany spełniał kryteria do uzyskania dofinansowania...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl

 

Autor: BIP

Źródło: niepelnosprawni.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.