Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

System iPFRON+ wszedł w fazę wytwórczą

Pandemia COVID-19 przyspieszyła ewolucję cyfrową poszczególnych sektorów gospodarki, wpłynęła na proces transformacji i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych – e-usług publicznych. Wg prognoz przygotowanych na potrzeby programu Polski Ład już w 2023 r. odsetek Polaków korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną zwiększy się do 60%, a co drugi Polak posiadać będzie Profil Zaufany. Niemniej jednak cyfryzacja w dalszym ciągu jest wyzwaniem, przed którym stoją zwykli obywatele oraz przedsiębiorcy, jest dla nas szansą, ale i sprawdzianem w kontekście funkcjonowania administracji publicznej i wykorzystania profilu zaufanego przez szerokie grono wnioskodawców PFRON.

 

Realizując proces transformacji cyfrowej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął realizację projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+”. To strategiczne dla procesu informatyzacji PFRON przedsięwzięcie wkroczyło w fazę budowy. 

System iPFRON+ umożliwi pozyskanie i rozliczenie dofinansowania w ramach Programów Wsparcia PFRON w 100% elektronicznie na każdym etapie sprawy. Dla Beneficjentów oznaczać to będzie nie tylko łatwe przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego lub rozliczenie dotacji, ale także bieżące pozyskanie informacji o statusie sprawy oraz możliwość bezpośredniej komunikacji z pracownikiem PFRON, który tę sprawę prowadzi i monitoruje. Osoby z niepełnosprawnościami korzystające ze wsparcia Funduszu zyskają indywidulane konta, zawierające m.in. informacje o projektach realizowanych w pobliżu miejsca ich zamieszkania, informacje o wsparciu, które mogą uzyskać oraz informacje o dotychczas udzielonym im wsparciu.

W sierpniu br. został zakończony etap analizy założeń systemu informatycznego, stanowiący kluczowy i strategiczny etap działań projektowych, w trakcie którego określone zostały granice docelowej funkcjonalności i ergonomii tworzonego oprogramowania. Przez ponad trzy miesiące zespół projektowy, wspierany wiedzą merytoryczną pracowników Biura i Oddziałów PFRON, kompletował informacje o szczegółach procesów realizowanych przy udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami i podmiotami działającym na ich rzecz. Zespół ten planował również ich optymalizację z wykorzystaniem najnowszych technologii. O skali przedsięwzięcia świadczą dane liczbowe: w wyniku 73 sesji analitycznych i technicznych opracowane zostało 208 wymagań początkowych (często złożonych z wielu podpunktów), 147 reguł biznesowych oraz 104 różne diagramy. Dogłębne zbadanie potrzeb oraz możliwości wprowadzenia usprawnień stanowi fundament budowy systemu o wysokiej funkcjonalności.

Zakończenie etapu analizy umożliwiło rozpoczęcie procesu wytwórczego. Po raz pierwszy w PFRON na taką skalę prowadzony jest proces przy wykorzystaniu podejścia zwinnego (SCRUM), który pozwala szybko reagować w przypadku zmian w otoczeniu projektowym.

W tworzeniu funkcjonalności oprogramowania zespół projektowy położył duży nacisk na dostępność. Realizacja zaleceń WCAG oraz badania UX (wrażenia użytkownika podczas korzystania z produktu) mają na celu wytworzenie systemu, który w najwyższym stopniu będzie wspierał użytkowników. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, jak np. funkcja głosowego wypełnienia wniosku, możliwość wywołania tłumacza języka migowego, prosty, schludny i wygodny interfejs oraz rozbudowana pomoc kontekstowa, zapewne przekonają wiele osób do wybrania cyfrowej formy komunikacji z PFRON.

Istotną grupę użytkowników nowego systemu stanowić będą organizacje pozarządowe realizujące projekty finansowane w ramach zadań zlecanych. Ta grupa użytkowników z pewnością doceni, że funkcjonalność nowego systemu będzie wykorzystywać wiele rozwiązań wypracowanych na potrzeby obecnie użytkowanych narzędzi informatycznych. Aczkolwiek użyteczność nowego systemu zostanie znacznie rozszerzona a sam system zyska nowy, czytelny interfejs graficzny.

Działanie aplikacji wsparte zostanie przez szereg narzędzi i wydarzeń ułatwiających korzystanie z nowego systemu: szkoleniami i webinariami dla użytkowników, platformą e-learningową, filmami instruktażowymi publikowanymi w mediach społecznościowych, serwisem informacyjnym oraz usługami dedykowanej infolinii. Baza materiałów szkoleniowych będzie systematycznie rozszerzana i aktualizowana. Wykaz usług świadczonych przez System iPFRON+ dostępny będzie w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej (https://www.gov.pl/).

 

Źródło: PFRON 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.