Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Przygotowanie do audytów KAS - argumentowanie zasadności wydatków z ZFRON - przegląd orzecznictwa, stanowisk i interpretacji indywidualnych w kontekście wydatkowania środków ZFRON

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną edycję szkoleń w zakresie przygotowania do audytów KAS.

 

Tytuł szkolenia, imię i nazwisko prowadzącej z karteczką zapisz się już dziś

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom prezentujemy naszą najnowszą ofertę szkoleniową dotyczącą bliskiej Państwu tematyki ZFRON, ale w zupełnie nowej formule:

Minimum teorii-maximum praktyki

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo jak uzasadniać poszczególne wydatki z ZFRON (maszyny, sprzęt biurowy, samochody, pomoc indywidualną, wydatki na poprawę sytuacji zdrowotnej w ramach IPR i wiele innych), jak redagować wnioski o wydanie zaświadczenia o pomocy de minims, czy odwołania od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia. A wszystko to w oparciu o liczne przykłady z bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk BON i PFRON.

Uniknij zapłaty
30% sankcji do PFRON


Nie zabraknie również praktycznych wskazówek odnośnie najczęściej popełnianych przez dysponentów ZFRON błędów, które skutkują powstaniem obowiązku zapłaty 30% sankcji do PFRON.

Faktura z lupą i długopisem

Każdy blok tematyczny zostanie zakończony panelem dyskusyjnym, podczas którego będzie możliwość skonsultowania wydatków, które rozważacie Państwo we własnej firmie i opracowania kierunku ich uzasadnienia.

Zdjęcie twarzy Małgorzaty Tylewicz-Piwnik - prowadzącej szkolenie

Prowadząca:
Małgorzata Tylewicz-Piwnik


Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo-doradczej.

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Ikona programu szkolenia

Program szkolenia:

I

NOWOŚCI

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - wpływ założeń POLSKIEGO ŁADU na tworzenie ZFRON, zagrożenia dla ZPCHr
 2. Rozporządzeni Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

II

Audyt ZFRON

 1. Podmiot przeprowadzający audyt – podstawa prawna
 2. Cel i zakres badania
 3. Przebieg audytu:
  1. dokumenty podlegające badaniu
  2. możliwość składania dodatkowych wyjaśnień w trakcie audytu
 4. Zakończenie audytu – rodzaje dokumentów kończących audyt
 5. Najczęstsze błędy w gospodarowania środkami ZFRON – omówienie na bazie autentycznych sprawozdań KAS
 6. Możliwość złożenia wyjaśnień, zastrzeżeń, wniosków dowodowych do sprawozdania z audytu KAS
 7. Informacja o podjętych przez pracodawcę działaniach w związku z uwagami audytorów – termin na przesłanie informacji
 8. Dalsza procedura:
  1. przekazanie sprawozdania do PFRON
  2. kroki, które może podjąć PFRON
  3. postępowanie administracyjne (etapy, terminy, argumentacja do wykorzystania)

III

Omówienie zmian dotyczących dysponowania środkami ZFRON wprowadzonych kolejnymi nowelizacjami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 1. Mechanizm podzielonej płatności a wydatki z ZFRON – stan przed i po 31.03.2020 r.
 2. Obciążanie środków ZFRON kwotą netto – jakiej kategorii wydatków dotyczy – omówienie najnowszych decyzji PFRON w tym zakresie
 3. Uruchomienie środków funduszu rehabilitacji (20%) celem ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych - dodany do ustawy o rehabilitacji art. 68gd:
  1. omówienie dodatkowego katalogu wydatków możliwych do sfinansowania w określonym specustawą przedziale czasowym
  2. ustalenie wartości środków ZFRON, które można przeznaczyć m.in. na ratowanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych
  3. sankcje za wykorzystanie środków ZFRON w przypadku braku zgody dysponenta Funduszu
  4. wydatkowanie 20% z ZFRON na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych a prawo do dofinansowań z PFRON
  5. charakter wydatków z ZFRON na cele wskazane w art. 68gd ustawy o rehabilitacji (kiedy pomoc de minimis a kiedy pozapomocowe wsparcie)
  6. zaświadczenie o pomocy de minimis a wydatki na cele określone w art. 68gd ustawy o rehabilitacji
 4. Zmiany w zakresie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w byłych zakładach pracy chronionej

IV

ZFRON w byłych i obecnych Zakładach Pracy Chronionej – zasady ogólne (usystematyzowanie wiedzy)

 1. Środki tworzące ZFRON w zakładach pracy chronionej i po utracie statusu zakładu pracy chronionej oraz terminy ich przekazywania na ZFRON w dobie epidemii
 2. Ogólne zasady dotyczące zarządzania środkami ZFRON:
  1. regulamin ZFRON (wzór regulaminu do wykorzystania)
  2. ewidencja ZFRON
  3. rachunek bankowy ZFRON
  4. zasada celowości i oszczędności wydatków
  5. podział środków ZFRON
 3. Wydatkowanie środków ZFRON na cele ogólne:
  1. kiedy występuje przysporzenie po stronie pracodawcy,
  2. omówienie katalogu wydatków w ramach 75% na bazie orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk organów administracji publicznej (m.in. finansowanie bazy socjalnej, monitoringu, samochodów, agregatów prądotwórczych, instalacji fotowoltaicznej, remont dachu i wiele innych)
  3. przykładowa argumentacja wydatków na zakup: samochodów, urządzeń biurowych, maszyn
 4. Wydatkowanie środków ZFRON na pomoc indywidualną pracownikom niepełnosprawnym (wzór wniosku o pomoc indywidualną do wykorzystania):
  1. krąg osób uprawnionych do pomocy indywidualnej ze środków ZFRON
  2. wniosek o pomoc – konstrukcja wniosku, uzasadnienia (wzór wniosku o pomoc indywidualną do wykorzystania) – omówienie przykładowych uzasadnień przy najbardziej popularnych formach pomocy jak: leczenie, ryczałty samochodowe, turnus rehabilitacyjny, kursy językowe, itp.
  3. forma pomocy – bezzwrotna, nieoprocentowana pożyczka
  4. sposób dokumentacji poniesionych wydatków
  5. omówienie katalogu wydatków w ramach pomocy indywidualnej
  6. najczęściej kwestionowane pozycje przez organy kontrolujące.
 5. Wydatkowanie środków ZFRON na IPR:
  1. podstawy do objęcia pracownika IPR – prawidłowa diagnoza ograniczeń zawodowych (przykładowe diagnozy)
  2. wymogi formalno - prawne IPR – zasady tworzenia IPR, struktura IPR
  3. katalog wydatków w ramach IPR – przykładowe uzasadnienia wydatków na zakup maszyn

V

Przydatne wzory

 1. Omówienie wniosku o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis
 2. Omówienie zasad konstruowania odwołań od decyzji PFRON - przykład

VI

Utrata statusu zakładu pracy chronionej (wzór wniosku o rezygnację ze statusu ZPCHR)

 1. Porównanie praw i obowiązków pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy – analiza rentowności prowadzenia ZPCHR (na co powinien zwrócić uwagę pracodawca podejmując decyzje o dalszej formule działalności)
 2. Konsekwencje utraty statusu na wniosek pracodawcy oraz w wyniku nie spełniania ustawowych warunków
 3. Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu ZPCHR

VII

Inne – wybrane zagadnienia dotyczące byłych i obecnych zakładów pracy chronionej

 1. Terminy przedawnienia a ZFRON
 2. Data ujawnienia – wyznacznik terminu zapłaty sankcji do PFRON
 3. Przekroczenie 30-dniowego terminu na wystąpienie o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis - konsekwencje

VIII

Panel dyskusyjny

Termin szkolenia


I

04.11.2021 rok czwartek
od 10.00 do 15.00

II

05.11.2021 rok piątek
od 10.00 do 15.00

Koszt szkolenia


370,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla Klientów OBPON*

420,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla pozostałych Klientów

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

Wszystkie logotypy serwisów i usług OBPON

Zapisz się już dziś!


Wypełnij kartę zgłoszeniową online

Nowa, wygodniejsza forma zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu OBPON

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Pobierz, wydrukuj, wypełnij
i odeślij na adres: biuro@obpon.pl

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny (16) 679-16-16

Jesteś zwolniony z VAT?


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

Tabela możliwości finansowania usług ze środków ZFRON


Udział w naszym szkoleniu mogą Państwo sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Informacje dodatkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl

Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.