Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Przygotowanie do audytów KAS - argumentowanie zasadności wydatków z ZFRON - przegląd orzecznictwa, stanowisk i interpretacji indywidualnych w kontekście wydatkowania środków ZFRON

 

 

Tytuł szkolenia, imię i nazwisko prowadzącej z karteczką zapisz się już dziś
Ikona programu szkolenia

Program szkolenia:

I część szkolenia - Wykładowca Pani Edyta Sieradzka

1. Podsumowanie zmian w ustawie o rehabilitacji w 2021 roku oraz wytyczne na rok 2022 dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 1. Strategia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 –2030 – ZMIANA SYSTEMU ORZECZNICTWA - NOWE WYTYCZNE na rok 2022
 2. Dostęp PFRON po 26.01.2021 roku do danych dot. orzeczeń o niepełnosprawności a praktyka przy obecnych kontrolach - wyjaśnienia pracodawców podczas kontroli  - przykłady a przepisy prawne dot. wydłużenia ważności orzeczeń w trakcie trwającej epidemii covid-19.
 3. "POLSKI ŁAD" PODPISANY PRZEZ PREZYDENTA - USTAWA, która w 2022 roku wpłynie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych– najważniejsze zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych
 4. Największe pułapki dla pracodawców wynikające z ustawy o rehabilitacji w 2021 jak i w 2022 roku. BARDZO WAŻNE!
 5. Procedury kontrolne PFRON dot. uzyskanej pomocy z tzw. Tarcz Antykryzysowych łączonej z dofinansowaniem do wynagrodzeń - rozliczenie pracodawców/kontrole pracodawców w 2022 roku

2. Orzeczenia o niepełnosprawności w 2022 roku - ustawa covidowa a art. 2a ust. 1-4 ustawy o rehabilitacji - kiedy pracodawcy mogą je stosować? - Wydłużenie ważności orzeczeń w 2022 roku - możliwe czy nie?

3. Pomoc publiczna z PFRON  - Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ON z PFRON w 2022 roku - możliwe czy NIE? Wytyczne KE i wytyczne BON, PFRON, UOKiK. Najważniejsze kwestie dot. dofinansowań. Omówienie procedury dot. kontroli dofinansowań i okres przedawnienia w PFRON.

4. Przygotowanie pracodawców do udzielania ulg we wpłatach na PFRON w 2022 roku - najważniejsze kwestie - KONTROLE PFRON, PIP oraz ZUS wpływające na możliwość udzielania ulg w 2022 roku.

5. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych w zakładach pracy w 2022 roku.

II część szkolenia - Wykładowca Pani Małgorzata Tylewicz-Piwnik

1.Wpływ Polskiego Ładu na tworzenie ZFRON - perspektywy funkcjonowania zakładów pracy chronionej w 2022 r., zagrożenia

2. Utrata statusu zakładu pracy chronionej - przesłanki, konsekwencje

a) porównanie praw i obowiązków pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy - analiza rentowności prowadzenia ZPCHR     (na co powinien zwrócić uwagę pracodawca podejmując decyzje o dalszej formule działalności)

b) konsekwencje utraty statusu na wniosek pracodawcy oraz w wyniku nie spełniania ustawowych warunków

c) obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu ZPCHR

3. Dysponowanie środkami ZFRON przez byłe i obecne zakłady pracy chronionej - wybrane zagadnienia

a) omówienie najczęstszych błędów w gospodarowaniu środkami ZFRON - omówienie na bazie autentycznych sprawozdań KAS

b) przegląd orzecznictwa, interpretacji i stanowisk organów administracji wydanych w 2021 r.

c) zwrot do PFRON środków uzyskanych w 2020 r., które nie zostaną wykorzystane do końca 2021 r. - zasady ustalania wartości do zwrotu w kontekście rozbicia funduszu na ZFRON ogólny, pomoc indywidualną i IPR

d) inne:  terminy przedawnienia z ZFRON, data ujawnienia, wyznacznik terminu zapłaty sankcji na PFRON, przekroczenie 30-dniowego terminu na wystąpienie o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, terminy przechowywania dokumentacji ZFRON

III część szkolenia - Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania - Edyta Sieradzka, Małgorzata Tylewicz- Piwnik

Program autorski -22.11.2021 rok Edyta Sieradzka, Małgorzata Tylewicz-Piwnik

 prowadzace szkolenie

Koszt szkolenia


470,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla Klientów OBPON*

530,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla pozostałych Klientów

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

Wszystkie logotypy serwisów i usług OBPON

Zapisz się już dziś!


Wypełnij kartę zgłoszeniową online

Nowa, wygodniejsza forma zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu OBPON

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Pobierz, wydrukuj, wypełnij
i odeślij na adres: biuro@obpon.pl

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny (16) 679-16-16

Jesteś zwolniony z VAT?


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

Tabela możliwości finansowania usług ze środków ZFRON


Udział w naszym szkoleniu mogą Państwo sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Informacje dodatkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl

Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.