Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ogłoszenie o naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w konkursie pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021). Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Zasady naboru ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

I. Rodzaje projektów będących przedmiotem oceny

W ramach konkursu oceniane przez ekspertów będą wnioski dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”,
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”,
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Wskazane powyżej kierunki pomocy obejmują realizację następujących zadań z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945):

1) organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

 • doradztwo zawodowe,
 • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

3) opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:

dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,

kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;

4) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;

5) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

II. Kryteria wyboru ekspertów

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

1) posiadać wyższe wykształcenie;

2) posiadać obywatelstwo RP i korzystać z pełni praw publicznych;

3) posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

4) posiadać doświadczenie w ocenie merytorycznej ofert w ramach konkursów przeprowadzanych dla organizacji pozarządowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub posiadać doświadczenie w ocenie ofert w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub mieć co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z przynajmniej jednym z zadań wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym;

5) posiadać wiedzę o rynku pracy dla osób niepełnosprawnych pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”, w szczególności dotyczących:

 • wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego,
 • wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego;

6) posiadać wiedzę o rynku wydawniczym w obszarze problemów osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia, pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”, w szczególności dotyczących:

 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), z wkładem merytorycznym,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – standardowe (czarnodruk, druk kolorowy, druk powiększony), bez wkładu merytorycznego,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, z wkładem merytorycznym,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane pismem Braille’a, bez wkładu merytorycznego,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, z wkładem merytorycznym,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – publikowane na nośnikach elektronicznych, bez wkładu merytorycznego,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, z wkładem merytorycznym,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – internetowe, bez wkładu merytorycznego,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), z wkładem merytorycznym,
 • udzielania informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte – z wykorzystaniem co najmniej dwóch sposobów publikacji (standardowe lub pismem Braille’a, lub na nośnikach elektronicznych lub internetowe), bez wkładu merytorycznego;

7) posiadać wiedzę o organizowaniu kampanii informacyjnych i imprez masowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia pozwalającą na ocenę ekspercką projektów w ramach kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”, w szczególności dotyczących:

 • kampanii prowadzonych w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet,
 • kampanii prowadzonych w formie spotkań informacyjnych,
 • kampanii prowadzonych w formie imprez masowych,
 • produkcji i emisji programów telewizyjnych lub produkcji i emisji audycji radiowych.

Kandydaci na ekspertów muszą zadeklarować i uzasadnić gwarancję rzetelności, bezstronności i poufności w trakcie całego procesu oceny wniosków oraz swoją dyspozycyjność.

III. Terminy i warunki przeprowadzenia oceny

Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków: grudzień 2021 rok / styczeń 2022 rok.

Przewidywany termin zakończenia oceny: luty 2022 rok.

Ocena wniosków będzie odbywać się za wynagrodzeniem. Stawka za ocenę części merytorycznej jednego wniosku wynosić będzie 200 zł brutto.

Eksperci będą mieli możliwość oceny wniosków w formie elektronicznej (przedmiotem oceny będzie zawartość merytoryczna projektu).

Wnioski będą przesyłane do oceny drogą elektroniczną i oceniane przy użyciu formularza elektronicznego. Dlatego w zgłoszeniu należy podać również aktualny adres e-mail.

Formularze zawierające ocenę merytoryczną przesyłane będą do PFRON drogą elektroniczną (na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl) z zastrzeżeniem, iż muszą zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

IV. Wymagane dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o niekaralności należy pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl.

V. Wyłączenia z udziału w naborze

Z udziału w naborze ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” wyłączone są osoby, które współpracują lub w ciągu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia konkursu współpracowały (bez względu na formę tej współpracy) z organizacją pozarządową, w szczególności z organizacją pozarządową biorącą udział w konkursie.

Pod pojęciem „organizacji pozarządowej” należy rozumieć:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami.

Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej wniosku ekspert zobowiązany będzie do podpisania deklaracji bezstronności i poufności eksperta oceniającego wniosek, w ramach zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez PFRON organizacjom pozarządowym, zawartej w karcie oceny merytorycznej, którą można pobrać ze strony www.pfron.org.pl.

VI. Zasady składania zgłoszeń

Pisemne zgłoszenia kandydatów (tj. wypełniony kwestionariusz osobowy i oświadczenie o niekaralności oraz kserokopia dyplomu) należy składać drogą elektroniczną na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl, z zastrzeżeniem, iż muszą zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (z tym że kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne, jeżeli został złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpisu zaufanego (tj. podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 22 listopada 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Osoby zakwalifikowane na ekspertów zostaną niezwłocznie poinformowane o wynikach naboru.

VII. Dokumenty konkursowe

Z treścią ogłoszenia konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021) oraz z „Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” można zapoznać się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl, w zakładce: „Organizacje pozarządowe; Zadania zlecane – Aktualnie realizowane konkursy; „Sięgamy po sukces” (konkurs 1/2021); Dokumentacja konkursowa”.

Wszelkie zapytania związane z naborem ekspertów prosimy kierować na adres e-mail: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

 

Źródło: PFRON 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.