Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Zmiany wpływające na wysokość zarobków w 2022 roku

Końcówka roku 2021 i rok 2022 to czas wielu zmian w przepisach: część z nich wpłynie na portfele każdego z nas.

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

We wrześniu 2021 roku opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów (wejdzie w życie z początkiem 2022 roku) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 1690):

 • minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w 2022 r. wyniesie 3010 zł i będzie o 210 zł wyższe od najniższej płacy obowiązującej w roku 2021 (2800 zł)
 • z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł i będzie o 1,40 zł wyższa od stawki z roku 2021 (18,30 zł).

Polski Ład

Nowelizację wielu przepisów podatkowych przygotowaną w ramach rządowego programu Polski Ład opublikowano w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 roku. Większość zmian wejdzie w życie z początkiem 2022 roku. Do najważniejszych należą:

 • Zmiana skali podatkowej – drugi próg podatkowy, 32%, będzie obowiązywać od kwoty dochodu 120 tysięcy złotych (nie zaś, jak w ostatnich latach, od 85 528 zł).
 • Wzrost kwoty zmniejszającej podatek z 1360 zł do 5100 zł (równowartość 17% kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych): odliczenie w takiej wysokości jest dostępne dla wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej, czyli nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową.
 • Zlikwidowanie możliwości odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego: obecnie składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia lub podstawy wymiaru, przy czym 7,75% podlega odliczeniu od podatku – od 1 stycznia 2022 roku takiej możliwości już nie będzie.
 • Wprowadzenie ulgi dla osób osób zatrudnionych na umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Ulga ta ma częściowo wyrównać brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Będzie jednak dotyczyć tylko osób uzyskujących rocznie przychód między 68 412 zł a 133 692 zł. Nowo wprowadzone wzory pozwalają obliczyć kwotę, którą można odliczyć od dochodu do opodatkowania. Nie można przekroczyć progów ani o złotówkę, a z ulgi nie mogą skorzystać osoby rozliczające się na umowy zlecenie, umowy o dzieło i pobierające emerytury.
 • Wprowadzenie 0% podatku dochodowego dla osób w wieku emerytalnym, które rezygnują z prawa do emerytury na rzecz pozostawania w zatrudnieniu. Zwolnienie z podatku ma obowiązywać do kwoty 115 528 zł. Takie zwolenienie z podatku ma zachęcać do aktywności zawodowej...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl

 

Autor: Joanna Stryjczyk

Źródło: niepelnosprawni.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.