Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ten projekt wesprze podmioty publiczne w realizacji dostępności

Rusza nowy projekt, którego celem jest stworzenie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych. Ma on je wspierać z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych oraz w realizacji zapisów ustawy o dostępności. Projekt prowadzą: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik.

 

„Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) - kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych” to projekt, którego organizatorzy chcą stworzyć standardy kompleksowej usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych.

Do kogo jest skierowany projekt?

Do projektu mogą przystąpić podmioty publiczne, wskazane w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym: organy władzy publicznej szczebla centralnego oraz samorządowego wymienione w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom. Czyli są to:

 • centralne i terenowe organy administracji rządowej – siedziby ministerstw oraz urzędy woj.
 • jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, miast i gmin, starostwa powiatowe
 • szkoły i uczelnie wyższe
 • oddziały NFZ, SP ZOZ, w szczególności świadczące usługi w zakresie rehabilitacji
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury: domy kultury, muzea, wypożyczalnie książek
 • obiekty transportu i komunikacji publicznej: lotniska, dworce autobusowe i kolejowe(o różnej wielkości i zasięgu świadczonych usług)
 • oddziały ZUS, OPS, PCPR
 • wojewódzkie i powiatowe Urzędy Pracy

Na jakie wsparcie mogą liczyć podmioty publiczne?

W ramach działań projektowych podmiot publiczny może uzyskać z zakresu dostępności architektonicznej budynków i projektowania uniwersalnego (wsparcie merytoryczne, doradcze, informacyjne oraz audytowe).

Planowane działania to:

 • objęcie wsparciem doradczym i audytowym z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego 450 podmiotów publicznych, w tym pomoc:
 • w realizacji audytów dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych przed procesami inwestycyjnymi na podstawie opracowanej metodologii audytu oraz w analizie projektów lub doradztwie w przygotowaniu projektów budynków i ich otoczenia w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej.
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji projektowej inwestycji pod kątem zapewnienia dostępności budynków i przestrzeni publicznej
 • uruchomienie ogólnopolskiej infolinii;
 • uruchomienie portalu wspierającego podmioty publiczne;
 • organizacja spotkań z podmiotami publicznymi;
 • opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych;
 • przygotowanie raportu z realizacji wsparcia dla podmiotów z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego;

Dokładny rodzaj i zakres wsparcia uzgadniany będzie każdorazowo z podmiotem publicznym, który zgłosi potrzebę wsparcia w ramach projektu. Na podstawie wzajemnych uzgodnień wypracowany będzie dokument o nazwie: „Indywidualny programu wsparcia w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl 

 

Autor: ag

Źródło: niepelnosprawni.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.