Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Co z deinstytucjonalizacją? Rząd ma strategie

Około 1/3 polskich seniorów wymaga codziennej opieki, z tego połowa – przez całą dobę. Ta skala pokazuje jak bardzo potrzebny jest w Polsce rozwój usług społecznych z myślą o seniorach, ale też osobach z niepełnosprawnością wymagających całodobowej opieki. Właśnie tej tematyce było poświęcone wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Polityki Senioralnej, Polityki Społecznej i Rodziny i Polityki Senioralnej, które odbyło się 12 stycznia.

 

Posiedzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Koalicji „Na Pomoc Niesamodzielnym”. W jego trakcie przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia przedstawili plany dotyczące rozwoju usług społecznych, szczególnie tych realizowanych w środowisku lokalnym.

Ministerstwo planuje zdrową przyszłość

- Przyjęliśmy jako rząd strategię „Zdrowa Przyszłość”. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku, a w niej całą część dotyczącą opieki nad osobami starszymi – tłumaczył wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. – W ramach tej strategii najważniejsza jest poprawa zdrowia i jakości życia będzie u osób starszych i opiekunów i umożliwienie jak najdłuższego niezależnego życia w społeczności lokalnej – zaznaczył wiceminister.

Bliżej pacjenta

Przedstawiciel resortu zdrowia podkreślił, że celem tej strategii jest też deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych i rozwijanie usług środowiskowych.

- Wszystkie państwa idą w tym kierunku, by jak najdłużej utrzymać sprawność osób w wieku podeszłym i jak najdłużej utrzymać samodzielność tych osób i tych, które się nimi opiekują - bo widzimy, że opiekunowie też są coraz starsi. Te działania koncentrują się głównie na rozwijaniu środowiskowych i domowych form opieki długoterminowej także opieki hospicyjnej i paliatywnej a także opieki nad osobami z chorobami mózgu związanymi z zaburzeniami pamięci – objaśniał wiceminister Miłkowski.

Wymienił on szereg działań zawartych w strategii służących temu, by usługi zdrowotne były jak najbliżej pacjenta i osoby potrzebującej dodatkowego wsparcia. Są to m.in. podniesienie kwalifikacji kadr opiekunów medycznych, rozwój dziennej opieki dla osób starszych, a także rozwój innowacyjnych form opieki zdrowotnej poprzez rozwój telemedycyny.

- Jeśli chodzi o deinstutucjonalizację, to zapewniamy opiekę środowiskową i domową w wielu zakresach. W tym zakresie została ukierunkowana strategia opieki psychiatrycznej. To samo dotyczy opieki paliatywno hospicyjnej.

To właśnie zapewnianie opieki domowej i środowiskowej jest głównym celem rządowej strategii rozwoju systemy ochrony zdrowia.

Wiceminister poinformował też, że w ramach współpracy z Kancelarią Prezydenta jego resort przygotowuje strategię dla osób w wieku podeszłym w zakresie zmian systemowych.

Strategia poprawiona w prekonsultacjach

Zmiany systemowe zakłada też Strategia Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021-2030, którą przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zaprezentowany latem 2021 roku dokument wzbudził szereg kontrowersji.

Jak poinformowała Justyna Pawlak, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Strategia jest obecnie na etapie prac w Komitecie Społecznym Rady Ministrów. Wcześniej przeszła już prekonsultacje, dzięki którym wprowadzono szereg poprawek zgłaszanych przez stronę społeczną. W listopadzie odbyły się konsultacje publiczne Strategii...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl

 

Autor: Mateusz Różański

Źródło: niepelnosprawni.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.