Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nagroda jubileuszowa w gotówce nie pozbawi dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika

Jeśli nagroda jubileuszowa nie była elementem kosztów płacy za dany miesiąc, jej wypłacenie jest obojętne dla prawa do dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika.

 

Tak wskazuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w odpowiedzi dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację jednej z firm, która zamierza wypłacić podwładnemu z dysfunkcją zdrowotną nagrodę jubileuszową za 15 lat pracy. Zostanie od niej naliczony tylko podatek, nie będzie ona stanowiła kosztów płacy. Pracodawca ma wątpliwości, czy z uwagi na to, że wypłacenie tej gratyfikacji nastąpi w gotówce, nie pozbawi to firmy dopłaty do pensji pracownika.

Niepewność wynika z art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), zgodnie z którym dofinansowanie nie przysługuje, gdy wynagrodzenie nie zostało wypłacone pracownikowi na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty na adres zamieszkania.

BON w odpowiedzi przypomina, że miesięczne dofinansowanie, o którym mowa w art. 26a ustawy, należy do kosztów płacy wymienionych w art. 2 pkt 4a ustawy. Dlatego ocenie na gruncie art. 26a ust. 1a1 pkt 1a-3 ustawy podlegają tylko przesłanki dotyczące poszczególnych elementów kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego (czy pensja została wypłacona przed złożeniem wniosku, czy nie została wypłacona do ręki i czy koszty płacy zostały poniesione terminowo). Oznacza to, że aby rozwiać wątpliwości, czy wypłata nagrody jubileuszowej w formie gotówki pozbawi pracodawcę praw do dopłaty do pensji na podstawie art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy, trzeba najpierw ustalić, czy stanowiła ona element kosztów płacy za miesiąc, którego miało dotyczyć dofinansowanie.
 
Gdy więc nagroda nie jest składnikiem kosztów płacy za dany miesiąc, wypłacenie jej gotówką nie ma wpływu na dopłatę do pensji. Niespełnienie warunków z art. 26a ust 1a1 w odniesieniu do tej gratyfikacji nie powoduje utraty prawa do dofinansowania, ponieważ odnoszą się one tylko do kosztów płacy. BON dodaje, że kwota nagrody nie zostanie uwzględniona w poz. 52 ani w pozycji 53 informacji INF-D-P (wpisuje się w nich koszty płacy) przesyłanej razem z wnioskiem o subsydia płacowe. Jednocześnie dopłata nie będzie przysługiwać do kwoty nagrody z uwagi na to, że nie wchodzi ona do kosztów płacy. ©℗
 
 
Gdy nagroda nie jest składnikiem kosztów płacy za dany miesiąc, wypłacenie jej gotówką nie ma wpływu na dopłatę do pensji.
 
Autor: Michalina Topolewska

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.