Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Jest wzór oświadczenia w programie PFRON „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (dokument)

PFRON opublikował wzór oświadczenia dotyczącego niepełnosprawności w module II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie z tego programu w trybie ciągłym.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnił polsko-ukraińską wersję oświadczenia o niepełnosprawności w module II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dofinasowanie z PFRON na pomoc niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i rozpatrywane w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

Jednostki samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych mogą pozyskać środki zarówno na zadania bieżące, jak i na refinansowanie projektów już zakończonych, które były realizowane po 24 lutego.

Samorządy mogą ubiegać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie jak i zadania zlecone organizacjom pozarządowym. Zadania realizowane na rzecz niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy mogą być objęte całkowitym lub częściowym dofinasowaniem z funduszu PFRON. 

Pomoc finansowa z programu nie może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków administracyjnych i biurowych wnioskodawcy, świadczeń pieniężnych na rzecz osób fizycznych oraz wydatków, które zostały sfinansowane z innych środków publicznych. Pieniędzy z programu nie można też wydać na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku zaakceptowania wniosku, wypłata środków nastąpi na rachunek bankowy jednostki samorządu, wskazany we wniosku nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji. Decyzje finansowe podejmowane są do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu.

Program powstał w oparciu o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która reguluje m.in. zakres pomocy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami ustawy PFRON może finansować działania kierowane do obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Wzór dokumentu ( po kliknięciu plik pdf do pobrania)

 

 Źródło: PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.