Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Zaświadczenie musi wprost wskazywać występowanie schorzenia

Jeśli pracodawca chce korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, to treść zaświadczenia lekarskiego powinna jednoznacznie potwierdzać, że u danego pracownika stwierdzono chorobę psychiczną.

 

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację pracodawcy, który ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i chciałby skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 33 ust. 1 pk1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. poz. 573 ze zm.), czyli zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Aby to było możliwe, musi on spełniać wymóg wskazany w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy dotyczący osiągania wskaźnika zatrudnienia minimum 30 proc. osób niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Pracodawca nie jest jednak pewny, czy zaświadczenia od lekarza specjalisty (psychiatry), które przedstawili mu pracownicy, można uznać za potwierdzające występowanie u nich choroby psychicznej i w efekcie może ich wliczyć do wskaźnika 30 proc.

Na tych dokumentach umieszczone zostały bowiem kody ICD-10, czyli Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, a mianowicie: F41.0 – zaburzenia lękowe z napadami, F41.1 – zaburzenia lękowe uogólnione i F41.2 – zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane.

PFRON wyjaśnia, że występowanie chorób psychicznych może być dokumentowane orzeczeniem o niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P lub innym dokumentem, z którego treści ten fakt będzie wynikał w sposób jasny i zrozumiały dla osób bez przygotowania medycznego. Dodaje, że zgodnie z ICD-10 wymienione na zaświadczeniach zaburzenia zalicza się do zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną.

Oparcie się wyłącznie na opisach zawartych w ICD-10 nie daje odpowiedzi na pytanie, czy te zaburzenia zalicza się do chorób psychicznych. Kompetencji do takiego stwierdzenia nie ma ani pracodawca, ani PFRON. Ma je lekarz specjalista z dziedziny psychiatrii na podstawie karty pacjenta i przeprowadzonego wywiadu lekarskiego.


PFRON podkreśla, że należy mieć na uwadze to, jaki jest cel wystawianego zaświadczenia. Na jego podstawie ZPChr dokumentuje prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dlatego pracodawca, który nie ma odpowiednich kompetencji medycznych ani dostępu do karty pacjenta, nie może domniemywać występowania choroby psychicznej u danego pracownika. Musi to wynikać wprost z treści przedkładanego przez niego zaświadczenia lekarskiego. Tymczasem z przedstawionych przez pracowników zaświadczeń w żaden sposób nie wynika występowanie u nich choroby psychicznej, więc na ich podstawie pracodawca nie może zaliczyć ich do wskaźnika 30 proc. i skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. ©℗

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Gazeta Prawna

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.