Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Szkolenie online: Wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Bezpieczna redukcja obciążeń finansowych

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa zapytania postanowiliśmy zorganizować dla Państwa szkolenie dot. "Wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Bezpieczna redukcja obciążeń finansowych".

Szkolenie dedykowane jest dla firm i instytucji zobowiązanych do wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania ustawowo ustalonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szczególności do pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się rozliczeniami z PFRON oraz do kierownictwa odpowiedzialnego za optymalizację kosztów.

baner przedstawiający wykre po lewej stronie, a po prawej tytuł szkolenia i imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie
Nasz ekspert Pani Małgorzata Tylewicz-Piwnik zweryfikuje zapisy dotyczące zasad udzielania ulg we wpłatach na PFRON znajdujące się w umowach zawieranych z podmiotami udzielającymi ulg pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, co umożliwi Państwu trafniejszy doboru zaufanych i rzetelnych kontrahentów.
Uczestnicy zainteresowani oceną zapisów w umowie proszeni są o przesłanie tych zapisów najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szczegóły szkolenia

Prawidłowa kwalifikacja pracownika do grona osób niepełnosprawnych często nastręcza wiele problemów, a zagadnienie to wpływa bezpośrednio na wysokość zobowiązań finansowych wobec PFRON.

Po naszym szkoleniu uczestnicy bez problemu:

strzałka w prawo - punktator
zidentyfikują osobę niepełnosprawną w jednostce,
strzałka w prawo - punktator
prawidłowo ją wykażą w sprawozdawczości do PFRON.
kalkulator - grafika

Obniżenie wpłat na
PFRON

Nasz ekspert przedstawi różne opcje obniżenia wpłat na PFRON, zarówno z tytułu zatrudnienia osób o schorzeniach szczególnych, jak i korzystania z zakupu usług i towarów podmiotów, które są uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

pieniądze - grafika

Uniknięcie konsekwencji
finansowych

Uczestnicy zdobędą również wiedzę pozwalająca na weryfikację prawidłowości działań swoich kooperantów, co jest o tyle istotne, że odbiorca ulgi również może ponieść konsekwencje finansowe, jeśli skorzysta z:

zawyżonej ulgi,
ulgi wystawionej przez podmiot do tego nieuprawniony,

a zatem znajomość zasad udzielania ulg z pewnością pozwoli na lepszy dobór zaufanych i rzetelnych kontrahentów.

Dla kogo?

książka z zakładką - grafika

Szkolenie dedykowane jest dla firm i instytucji zobowiązanych do wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania ustawowo ustalonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szczególności do pracowników działów kadr i księgowości zajmujących się rozliczeniami z PFRON oraz do kierownictwa odpowiedzialnego za optymalizację kosztów.

Termin szkolenia
27.09.2022 r. , wtorek
godz. od 10.00 do 15.00
Koszt szkolenia
1 osoba
420 zł + 23% VAT

Koszt ten w całości można
pokryć ze środków ZFRON

Zapisz się już dziś!


Wypełnij kartę zgłoszeniową online

Nowa, wygodniejsza forma zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu OBPON

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Pobierz, wydrukuj, wypełnij
i odeślij na adres: biuro@obpon.pl

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny (16) 679-16-16

Jesteś zwolniony z VAT?


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

Informacje dodatkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl

Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.