Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.ORG: odpowiedź PFRON dot. wyliczania poz. 34 na INF-U począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2023 roku.

PYTANIE DO PFRON

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie kwoty, którą począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2023 roku tzw. sprzedający powinni wziąć pod uwagę przy wyliczeniu poz. 34 na INF-U?

Wartość wynagrodzenia (najniższego wynagrodzenia, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne), moim zdaniem którą należy uwzględniać przy wyliczeniach wykazywanych w pozycji 34 informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U) - począwszy od miesiąca, w którym przychody zaliczane są do stycznia 2023 r. - powinna wynosi 2 597,32 czy jednak 2597,33 co wynika z następujących działań:

minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu roku poprzedniego: 3 010 zł

składki na ubezpieczenia społeczne wyliczone od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego: 3 010 zł x 13,71% = 412,671 po zaokrągleniu wychodzi 412,67 zł

wartość wynagrodzenia, którą należy uwzględniać przy wliczeniach wykazywanych w pozycji 34 informacji INF-U: 3 010 zł – 412,67 = 2 597,33 zł

Jednakże biorąc pod uwagę szczegółowe wyliczenia tak jak Państwo pisaliście w poprzednich latach i stosując zasady stosowania zaokrągleń składek na ubezpieczenia społeczne, które reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1831 z późn.zm.)

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia - kwoty należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli jest niższa od 0,50 grosza.

Wyliczenie poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne:

składka emerytalna: 9,76% x 3 010  = 293,776 = 293,78

składka rentowa: 1,5% x 3 010 = 45,15

składka chorobowa: 2,45% x 3 010 = 73,745= 73,75

razem składki na ubezpieczenia społeczne: 412,68 zł i wówczas kiedy odejmiemy od 3 010 - 412,68  wychodzi kwota 2 597,32

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie Państwa wyliczeń poz. 34 na INF-U, które pracodawcy od przychodów za styczeń  2023 r. mają wziąć pod uwagę tj. czy kwotę 2 597,32 czy jednak 2 597,33.

Opracowanie: Edyta Sieradzka, Ekspert OBPON

Przeczytano wstęp do artykułu
Zainteresowała Cię nasza publikacja?
Zamów dostęp do pełnych zasobów informacyjnych naszego serwisu Obpon.pl, poszerzaj swoją wiedzę i bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Płatności obsługuje:

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.