Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Szkolenie online: Przygotowanie do audytów KAS

Szkolenie dedykowane jest Zakładom Pracy Chronionej oraz byłym Zakładom pracy Chronionej, które pozostały dysponentami ZFRON.

 

baner przedstawiający temat szkolenia po lewej stronie i prowadzącą szkolenie, a po prawej kartki wskazujące na skomplikowane prawo.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest Zakładom Pracy Chronionej oraz byłym Zakładom pracy Chronionej, które pozostały dysponentami ZFRON, w szczególności działającym w ich strukturach pracownikom działów kadr, płac, księgowości, rehabilitacji oraz osobom zarządzającym jednostką.

Zapraszamy również przedstawicieli biur rachunkowych, które zajmują się rozliczaniem ww. podmiotów.

Cel szkolenia

Zarówno dla Pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością jak i dla pracowników zajmujących się wydatkowaniem ZFRON zapowiedź audytu KAS wiążę się z dużym stresem.

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo:

strzałka w prawo - punktator
jak uzasadniać wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (maszyny, sprzęt biurowy, samochody, pomoc indywidualną, wydatki na poprawę sytuacji zdrowotnej w ramach IPR i wiele innych)
strzałka w prawo - punktator
jak redagować wnioski o wydanie zaświadczenia o pomocy de minims oraz odwołania od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia w oparciu o praktyczne przykłady z orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk BON i PFRON.
Termin szkolenia
27 lutego 2023 r.
godz. od 10.00 do 15.00
Koszt szkolenia
sylwetka osoby

Klienci OBPON
600 zł/os.+ 23% VAT

sylwetka osoby

Pozostali Klienci
750 zł/os.+ 23% VAT

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji.

Koszt naszego szkolenia może być pokryty w całości z zakładowego funduszu rehabilitacji (ZFRON)

Zapisz się już dziś!


Wypełnij kartę
zgłoszeniową online

Nowa, wygodniejsza forma zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu OBPON

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny (16) 679-16-16

Jesteś zwolniony z VAT?


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

Informacje dodatkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego dostępnego przy każdym szkoleniu na stronie i dokonanie opłaty za szkolenie przed jego realizacją.

Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy w dniu szkolenia link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

Zobacz pełny regulamin szkolenia

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia

OBPON Sp. z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem Uczestnika całością kosztów szkolenia - trzeba to przerobić pod zgodę

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.