Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Warsztaty OBPON: Wypełnianie nowych druków deklaracji i informacji PFRON oraz zmienione zasady ubiegania się o dofinansowania z PFRON w 2023 r.

Wykładowca: Małgorzata Tylewicz - Piwnik - Wiceprezes OBPON.ORG

Warsztaty szkoleniowe: Zmiany w 2023 roku dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami.

W 2023 roku wchodzą w życie nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rozporządzenia określają szeroki zakres zmian dotyczących m.in. wzorów  informacji  INF-1, INF-2 i INF-Z, zmian deklaracji DEK-2-a oraz zmiany rozporządzenia dotyczącego art. 32 dla zakładów pracy chronionej i  DEK-2-b dla zakładów aktywności zawodowej. Wiele zmian dotyczy także pracodawców z otwartego rynku pracy, a także zmieniają się zasady kontroli przeprowadzanych przez PFRON.

Pierwsze miesiące 2023 roku obfitowały też w zmiany dotyczące praw i obowiązków pracodawców osób niepełnosprawnych. Pojawiły się nowe wytyczne dotyczące zasad ustalania stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby efektu zachęty, rozszerzono definicję kosztów płacy i nałożono na zpchr dodatkowe obowiązki związane z wykonywaniem pracy zdalnej przez niepełnosprawnych pracowników.

WAŻNA ZMIANA - ROZSZERZENIE PROGRAMU WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH! 
Program został rozszerzony dodatkowo o omówienie projektu rozporządzenia MRiPS w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli.  
 

W celu przekrojowego ukazania kompletnych nowości w prawie, firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oferuje cykl szkoleń zdalnych w formule warsztatowej - w nowym terminie 22 czerwca 2023 r.

Warsztaty obejmą kompleksową tematykę zmian mających wejść w życie w 2023 r. zawartych w 4 rozporządzeniach:

1. Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzących zakłady pracy chronionej lub będących przedsiębiorstwami społecznymi ze środków PFRON.

2. Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Określa zmiany w sprawozdawczości do PFRON oraz zmiany druków w systemie e-PFRON Dotyczy każdego pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty i osiągającego 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, pracodawców udzielających ulg we wpłatach na PFRON, ZAZ-ów i przedsiębiorstw społecznych.

3. Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz.

4. Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli.

Podczas warsztatów, dzięki licznym praktycznym przykładom oraz informacjom merytorycznym uczestnicy uporządkują i pogłębią zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

Wykładowca szczególny nacisk położy na kwestie interpretacji orzeczeń o niepełnosprawności - zasad przedłużania ważności w dobie stanu zagrożenia epidemicznego, łączenia rozstrzygnięć z różnych orzeczeń, momentu zaliczenia do schorzeń szczególnych.

Warsztaty dedykowane zakładom pracy chronionej oraz byłym zakładom pracy chronionej, pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami, pracownicy działu kadr, płac oraz księgowości, osoby zarządzające jednostką, biura rachunkowe rozliczające w/w podmioty.

Sprawdź pełny program warsztatów i zapisz się korzystając z rabatu: https://warsztaty.obpon.pl/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! 


Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu
www.obpon.pl, www.obpon.org   

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.