Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

WAŻNE: Stanowiska PFRON i MRiPS w kwestii opóźnień w ponoszeniu kosztów płacy w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Dotychczas problematyczna dla pracodawców była interpretacja przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) w zakresie przepisu art. 26a ust. 1a1 pkt 3.

W myśl art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni. Zgodnie z art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji termin „koszty płacy” oznacza wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

W związku z tym, jeśli zgodnie z informacją z ZUS przedmiotowe składki na ubezpieczenia społeczne zostały uiszczone w terminie przekraczającym dopuszczalne opóźnienie, PFRON praktykował wzywanie do zwrotu uzyskanych dopłat do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, za czas objęty nieprawidłowościami. W przypadku braku zwrotu tych środków, PFRON wszczynał postępowanie, którego skutkiem pośrednim jest zablokowanie na czas postępowania bieżących subsydiów płacowych. Główny zarzut do PFRON opierał się na tym, że taka praktyka występowała zarówno względem pracowników niepełnosprawnych, czy zdrowych, a także osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych, a jako uzasadnienie wskazywano iż definicja kosztów płacy nie ogranicza się tylko do pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi, więc terminowość ich ponoszenia obejmuje wszystkich podwładnych.

Mimo iż orzecznictwo sądów administracyjnych ustaliło interpretację, zgodnie z którą pracodawca jest obowiązany do terminowego ponoszenia kosztów płacy tylko za pracowników niepełnosprawnych, a nie wszystkich pracowników (m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt I GSK 1566/21) - PFRON POZOSTAWAŁ PRZY SWOICH PRAKTYKACH. Z takim problemem zderzyło się wielu pracodawców. Stało się oczywiste, że kwestia ta musi zostać dookreślona w szczególności poprzez wydanie stanowiska przez PFRON i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Prezes PFRON, Krzysztof Michałkiewicz wyjaśnił w końcu, że w związku z pojawieniem się orzeczeń sądów administracyjnych kwestionujących zasadność badania terminowości ponoszenia kosztów płacy również za pracowników pełnosprawnych można mówić o jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie. Tym samym PFRON respektuje zawarty w niej pogląd, zgodnie z którym skoro dofinansowanie jest przyznawane do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, to przez koszty płacy należy rozumieć wyłącznie wynagrodzenie (i jego pochodne), wypłacane osobie z dysfunkcją zdrowotną. Zapewnił także, że przy rozstrzyganiu prowadzonych postępowań zestawiany jest materiał dowodowy pozyskany od pracodawcy z informacjami o opłaceniu składek pochodzącymi z ZUS. Nigdzie jednak oficjalnego stanowiska w tej sprawie nie opublikowano - mimo iż w wielu przypadkach chodzi o znaczne kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością uzyskiwanych przez pracodawców. (Organizacja OBPON.ORG kierowała zapytania w tej sprawie i udzielała odpowiedzi, aby kierować się doktryną istniejących wyroków sądowych).

Pozytywny bieg tej sprawie nadał senator Andrzej Kobiak. Efektem jego oświadczenia złożonego do PFRON i MRiPS są wydane obszerne, doprecyzowujące stanowiska PFRON i MRiPS, które przekazujemy pracodawcom jako dokumenty wiążące i pozbawiające wątpliwości w powyższej sprawie.

 

Przeczytano wstęp do artykułu
Zainteresowała Cię nasza publikacja?
Zamów dostęp do pełnych zasobów informacyjnych naszego serwisu Obpon.pl, poszerzaj swoją wiedzę i bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Płatności obsługuje:

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.