Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Najbliższe szkolenia OBPON z rozliczenia środków ZFRON oraz podsumowujące rok 2023 i przygotowujące do roku 2024, w szczególności w zakresie kontroli PFRON

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w I połowie stycznia 2024 roku organizuje następujące szkolenia dla wszystkich pracodawców:

1. „Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON”

2. „Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych”

 

SZKOLENIE 1:

„Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON”


Koniec roku i początek nowego nieodzownie łączą się z koniecznością dokonania różnego rodzaju rozliczeń, złożeniem raportów czy sprawozdań. Dodatkowe obowiązki ciążą na pracodawcach osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności na posiadających status zakładu pracy chronionej. Podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej do końca grudnia 2023 r. muszą wydatkować część środków zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Zgodnie z art. 33 ust. 4c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zasilające ZFRON pochodzące ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, oraz środki o których mowa w art. 33b ust. 1, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do PFRON.

Zatem do końca 2023 r. trzeba spożytkować środki uzyskane w 2022 r. Regulacje te mają też zastosowanie w odniesieniu do tych pracodawców, którzy utracili status ZPChr, ale zachowali ZFRON.

W konsekwencji do 22.01.2024 (20.01 wypada w sobotę) pracodawcy  muszą złożyć dokumenty roczne (deklaracje i informacje) do PFRON oraz informację półroczną do Wojewody, w tym rozliczyć niewykorzystane środki ZFRON.

Rozlicz z nami niewykorzystane środki ZFRON!

Upewnij się, że zrobisz to dobrze, zapisując się na nasze szkolenie dowiesz się nie tylko:

 • jak prawidłowo sporządzić dokumenty sprawozdawcze do PFRON i Wojewody
 • jak ustalić kwoty niewykorzystanych środków ZFRON podlegających zwrotowi do PFRON (jak rozliczyć poszczególne konta, jak ustalić wartość środków podlegających rozliczeniu  zgodnie z terminem ich uzyskania  i wiele innych szczególnych przypadków wpływających na prawidłowość rozliczenia ZFRON) ale też:
 • jakie wyzwania stawia przed Tobą 2024 r. , projektowane zmiany prawa
 • co można a czego nie można finansować z ZFRON i dlaczego – minimum teorii, maksimum praktyki

O czym pracodawca musi pamiętać w grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r.?  Tego wszystkiego dowiecie się Państwo na naszym szkoleniu.

Ramowy program szkolenia:

 1. Deklaracje i informacje roczne składane do PFRON – omówienie nowych druków
 2. Informacja półroczna składana do Wojewody – omówienie formularza INF-W
 3. Ustalenie kwoty niewykorzystanych środków ZFRON podlegających zwrotowi do PFRON
  - katalog środków podlegających rozliczeniu
  - ustalenie daty uzyskania środków m.in. z tytułu PIT4 i rekompensat z PFRON
  - szczególne przypadki, jak dokonanie wydatku a brak zaświadczenia o pomocy de minimis
  - czy można z góry zapłacić za usługi, które będą realizowane w przyszłym roku
 4. Omówienie najważniejszych pułapek w gospodarowaniu ZFRON na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowisk i interpretacji BON i PFRON ze szczególnym uwzględnieniem obecnych praktyk KAS i "zerowania" zaświadczeń o pomocy de minimis
 5. Rok 2024 – wyzwania, projektowane zmiany prawa

Wykładowca: Małgorzata Tylewicz - Piwnik - Wiceprezes OBPON.ORG

Termin szkolenia: 11.01.2024 r.
Forma: szkolenie zdalne

Szkolenie zorganizowane będzie w noworocznej cenie!

190 zł /1 uczestnik -  dla Klientów OBPON
390 zł /1 uczestnik - dla pozostałych firm

Pełny program szkoleń wraz z ofertą i formularzem zgłoszenia dostępny będzie na naszych stronach najpóźniej do dnia 11 grudnia 2023 roku.

 

SZKOLENIE 2:

„Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych”

Koniec roku i początek nowego nieodzownie łączą się z koniecznością dokonania różnego rodzaju rozliczeń, złożeniem raportów czy sprawozdań. Dodatkowe obowiązki ciążą na pracodawcach osób niepełnosprawnych. O czym trzeba pamiętać w grudniu 2023 r. i styczniu 2024 r.?

Rok 2023 przechodzi do historii. Jaki był dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim co się zmieniło w prawie, jakie pojawiły się nowe interpretacje, wytyczne organów administracji oraz wyroki sądów istotne dla beneficjentów pomocy publicznej w postaci subsydiów płacowych?

Jak się przygotować do kontroli PFRON w 2024 r.? Tego wszystkiego dowiecie się Państwo na naszym szkoleniu.

Ramowy program szkolenia:

 1. Co się działo w 2023 r. – podsumowanie zmian prawa, orzecznictwa oraz nowych stanowisk BON i PFRON
 2. Omówienie zagrożeń i projektowanych zmian przepisów dotyczących pracodawców osób niepełnosprawnych w roku 2024
 3. Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń – jak się do niej przygotować
 4. Zasady ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON
 5. Część praktyczna w tym omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-o-PP oraz wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.

Zakres szkolenia:

 • przygotowanie pracodawcy do kontroli PFRON wg zasad wynikających z nowego rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenie MRiPS z dnia 14.10.2023 r.),
 • omówienie pułapek, w które wpadają pracodawcy, a które kończą się zwrotem dofinansowań,
 • podsumowanie ostatnich zmian prawa, orzecznictwa oraz nowych stanowisk BON i PFRON – w szczególności ważne zmiany sposobu badania terminowości ponoszenia kosztów płacy,
 • wyzwania 2024 r., możliwe kierunki zmian w przepisach prawa,
 • omówienie zasad interpretacji orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, zasad przedłużania, konsekwencji przerw w statusie osoby z niepełnosprawnością,
 • przesłanki negatywne i pozytywne ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń – nowości dotyczą warunku pomocy koniecznej, badaniu efektu zachęty przy ponownym zatrudnieniu pracownika bez przerwy.

Wykładowca: Małgorzata Tylewicz – Piwnik – Wiceprezes OBPON.ORG

Termin szkolenia: 25.01.2024 r. 
Forma: szkolenie zdalne

Szkolenie zorganizowane będzie w noworocznej cenie!

290 zł/1 uczestnik -  dla Klientów OBPON
490 zł/ 1 uczestnik - dla pozostałych firm

_________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy serdecznie!

Zespół OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.